Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia pn. XXIV Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2019.

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert
Fot. Pixabay

Celem zadania jest zwiększenie zainteresowania pieśniami patriotycznymi i religijnymi wśród społeczeństwa oraz podwyższenie poziomu artystycznego wykonawców – młodzieży reprezentującej kluby wojskowe z Sił Zbrojnych RP.

Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu trzydniowego festiwalu w II kategoriach: soliści – wokaliści oraz zespoły wokalno – instrumentalne, w którym udział weźmie 150 wykonawców z całej Polski z klubów wojskowych.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

  1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze);
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności pożytku publicznego;
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  4. spółdzielnie socjalne;
  5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 144 800 zł. Realizacja zadania odbywa się w formie powierzenia, tj. zadanie finansowane jest w całości z dotacji.
Zadanie musi zostać zrealizowane w terminie od 8 listopada do 15 grudnia 2019 r.

Oferty należy składać do dnia 23 października 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-122019wddekid

 

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy