Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej

Zarządu Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej  tj.: prowadzenie w latach 2020-2021 całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Skawina dla 8 dzieci, którego celem jest zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w sytuacji niemożności sprawowania funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodziców.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej
Fot. pixabay

Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest obowiązana w szczególności:

 • zapewnić dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społecznei religijne;
 • realizować przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
 • umożliwiać kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 • podejmować działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 • zapewniać dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 • objąć dziecko działaniami terapeutycznymi;
 • zapewnić korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych;
 • zapewnić możliwość przyjmowania dzieci przez całą dobę;
 • współpracować w zakresie wykonywanych zadań, z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 • w razie konieczności umieszczenia w placówce rodzeństwa, za zgodą dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, przyjąć większą liczbę dzieci, nie więcej jednak niż 10.

Finansowanie nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadań publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. 2019, poz. 688 t.j) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869 t.j.).

Na realizację przeznaczono następujące kwoty:

 • w roku 2020 kwotę nie przekraczającą 446 754 złotych
 • w roku 2021 kwotę nie przekraczającą 490 092 złotych

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019, poz. 688 t.j. ).
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 • Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 • Spółdzielnie socjalne.
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1468) które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

W/w podmioty są zobowiązane prowadzić działalność w zakresie pieczy zastępczej.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty w formie pisemnej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie w terminie do 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie www.pcpr.powiat.krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/11/28/uchwala-nr-27419-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-28-listopada-2019r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-powiatu-krakowskiego-w-zakresie-pieczy-zastepc/

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy