Komunikat archiwalny

Wojewoda Małopolski ogłosił w 2020 roku I konkurs z zakresu pomocy społecznej

Wojewoda Małopolski ogłosił w 2020 roku I otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Wojewoda Małopolski ogłosił w 2020 roku I konkurs z zakresu pomocy społecznej
Fot. Organizacje Pozarządowe

Zadaniem publicznym jest realizacja programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku obejmującego:

  • działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym,w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych;
  • systematyczne, okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do zmiany trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz umożliwiające im powrót do ponownego pełnienia ról społecznych;

Podmiotami uprawnionymi do udziału w otwartym konkursie ofert są podmioty uprawnione w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej, których terenem działania jest województwo małopolskie.

Na wykonanie zadania konkursowego w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2020 roku Wojewoda Małopolski przeznaczył środki finansowe w wysokości 500 000 zł.

Udział środków Wojewody Małopolskiego w całkowitym koszcie realizacji zadania konkursowego wyniesie maksymalnie 80 %. Podmiot uprawniony ubiegający się o dotację zobowiązany jest wnieść wkład własny na poziomie minimum 20 % całkowitej wartości realizowanego zadania, z tym że wkład finansowy musi stanowić minimum 10 % całkowitej wartości realizowanego zadania.

Termin złożenia ofert upływa 4 marca 2020 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=organizacje_pozarzadowe

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy