Komunikat archiwalny

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Wdzięczni Bohaterom 1920 r.

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert
Fot. Pixabay

Cele zadań konkursowych są następujące:

 • upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku;
 • upowszechnienie wiedzy o przebiegu Bitwy Warszawskiej 1920 oraz jej znaczeniu dla Polski, Europy i Świata;
 • kształtowanie postaw patriotycznych społeczeństwa w oparciu o tradycje orężne wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 i bohaterskie postawy jej uczestników;
 • upamiętnienie bohaterów, w tym żołnierzy, ochotników oraz całego społeczeństwa zaangażowanych w obronę Ojczyzny w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Zadania konkursowe powinny obejmować m.in.:

 • realizację programów i działań o charakterze patriotyczno-edukacyjnym (np. wystawy, konferencje, lekcje patriotyzmu, podróże historyczne, konkursy historyczne, gry terenowe);
 • organizację przedsięwzięć o charakterze patriotyczno-kulturalnym dotyczących upamiętnienia dokonań oręża polskiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej (np. wieczornice, pikniki, festyny, koncerty, inscenizacje historyczne, rekonstrukcje historyczne itp.);
 • organizowanie przedsięwzięć upamiętniających zaangażowanie ochotników z innych narodów oraz pomoc innych państw udzielaną Polsce w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze);
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 4. spółdzielnie socjalne;
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Na realizację ww. zadań przeznaczono kwotę w wysokości do 2 000 000 zł.

Oferty należy składać do dnia 23 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-052020wddekid

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy