Komunikat archiwalny

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. pn. „Każde dziecko ma talent”.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert
Fot. Pixabay

Celem konkursu jest wsparcie uczniów z województwa małopolskiego w zakresie optymalizacji ich wyników szkolnych na poszczególnych etapach edukacyjnych, a w dłuższej perspektywie - przygotowanie młodzieży do podejmowania życiowych wyzwań oraz rozwijania u nich indywidualnych zainteresowań, talentów i kompetencji, zwiększających szansę na satysfakcjonujące funkcjonowanie w społeczeństwie.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:

  1. Wsparcie wychowawczo-pedagogiczne małopolskich uczniów poprzez różne formy edukacyjne dla prawidłowego rozwoju, mające wpływ na poprawę wyników w nauce oraz wykształceniu postawy radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach.
  2. Odkrywanie i rozwijanie przez dzieci i młodzież talentów oraz kompetencji.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r .  Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznaczono środki finansowe w wysokości do 100 000 zł.

Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 90 % całkowitych kosztów zadania. Oferent zobowiązany jest do wykazania się Innymi środkami finansowymi lub sumą Innych środków finansowych i wkładu osobowego w wysokości co najmniej 10% wszystkich kosztów realizacji zadania.

Termin składania ofert upływa w dniu 11 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1729907,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznycwojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html   

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy