Komunikat archiwalny

Otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony bioróżnorodności

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” w 2020 r.

Otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony bioróżnorodności
Fot. Pixabay

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności, odpowiadających celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

W ramach Konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na:

  1. ochronie różnorodności biologicznej roślin uprawnych i dziko rosnących poprzez zapylanie przez pszczoły oraz oddziaływaniu zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne Małopolski, w tym rośliny stanowiące bogactwo genetyczne regionu, w szczególności poprzez nasadzenia roślin miododajnych;
  2. ochronie różnorodność biologicznej pszczół miododajnych i dzikich owadów zapylających, a także ochronę ich naturalnych siedlisk;
  3. promocji pszczelarstwa jako tradycyjnej formy gospodarowania na obszarach wiejskich;
  4. dbałości o ekologiczny charakter ekosystemów, dla których pszczoły odgrywają kluczową, służebną rolę;
  5. prowadzeniu szkoleń i edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających;
  6. odbudowie populacji dzikich zapylaczy związanych z dziedzictwem przyrodniczym małopolskiej wsi;
  7. promowaniu postaw ekologicznych.

Zasięg oddziaływania pracy pszczół musi być obszarem zlokalizowanym na terenie województwa małopolskiego, ogólnodostępnym i charakteryzującym się zróżnicowanym ekosystemem. Województwo Małopolskie jest uprawnione do weryfikacji spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

O przyznanie dotacji na realizację zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodniez art. 3 ust. 2, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem oraz celami i założeniami.

Na konkurs przeznaczono środki finansowe do kwoty ogółem 500 000 zł.

Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 80% całkowitej kosztów zadania.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się innymi środkami finansowymi lub sumą innych środków finansowych oraz wkładu osobowego i rzeczowego w wysokości co najmniej 20 % wszystkich kosztów realizacji zadania. Zastrzega się że inne środki finansowe muszą stanowić co najmniej 10% wszystkich kosztów realizacji zadania.

Termin składania ofert upływa w dn. 3 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1741449,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy