Dofinansowanie projektów na „Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi”

Ministerstwo Klimatu jako Operator Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi” w ramach obszaru programowego „Środowisko naturalne i ekosystemy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2014-2021.

Dofinansowanie projektów na „Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi”
Fot. Pixabay

Celem naboru wniosków jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu poprzez aktywną ochronę ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na przywracaniu właściwego stanu ekosystemów poprzez usuwanie inwazyjnych gatunków obcych z ekosystemów, kontrolę ich występowania oraz identyfikację i eliminację źródeł i dróg rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych z uwzględnieniem uzupełniających je kampanii podnoszących świadomość w tym zakresie wraz ze wskazaniem ich wzajemnego powiązania.

Zakres przedmiotowy projektów polegać może na realizacji działań związanych z:

  • usuwaniem inwazyjnych gatunków obcych z ekosystemów;
  • kontrolą występowania inwazyjnych gatunków obcych w ekosystemach;
  • identyfikacją źródeł i dróg rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych;
  • eliminacją źródeł występowania lub wprowadzeniem barier / ograniczeń w rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych.

Realizacja projektów jest możliwa na obszarach objętych ochroną, jak również na obszarach niepodlegających ochronie.

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się następujące podmioty:

  • prywatne lub publiczne;
  • komercyjne lub niekomercyjne;
  • organizacje pozarządowe rozumiane jako wolontariackie organizacje non-profit ustanowione jako podmiot prawa o celach niekomercyjnych, niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów gospodarczych. Instytucje religijne i partie polityczne nie są uznawane za organizacje pozarządowe zgodnie z art. 1.6 n) Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021.

Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi. Partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w państwie spoza EOG, które ma wspólną granicę z Polską, lub każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu.

Na nabór przeznaczono 3 583 576 euro, tj. 15 466 355,65 zł. Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych z uwzględnieniem zasad pomocy publicznej.

Kwota dofinansowania musi mieścić się w przedziale od 200 000 euro tj. 863 180,00 zł do 1 000 000 euro tj. 4 315 900,00 zł.

Wnioski należy składać w terminie od 3 kwietnia do 3 czerwca 2020 r., do godz. 15:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-zwiekszenie-ochrony-ekosystemow-przed-inwazyjnymi-gatunkami-obcymi 

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy