Komunikat archiwalny

Kolejny konkurs Zarządu Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2020 roku pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2020”.

Kolejny konkurs Zarządu Województwa Małopolskiego
Fot. Pixabay

W ramach konkursu wspierane będą zadania przygotowujące świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych poprzez zakup: instrumentów, akcesoriów muzycznych, strojów, sprzętu niezbędnego do realizacji koncertów lub zajęć warsztatowych oraz wydawnictw muzycznych, z przeznaczeniem dla wyposażenia orkiestr dętych – połączony z organizacją wydarzeń związanych z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych (np. warsztatów, szkoleń, koncertów małego składu zespołu, spotkań, prelekcji), które będą się odbywać i będą dostępne dla odbiorców w wersji on-line (np. w formie relacji on-line, webinarium itp.) – z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju i konieczność zachowania ostrożności).

W ramach realizacji zadania oferent zobowiązany będzie w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:

  • organizacji co najmniej jednego wydarzenia związanego z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych (np. warsztatu, szkolenia, koncertu małego składu zespołu, spotkania, prelekcji), które będzie się odbywać i będzie dostępne dla odbiorców w wersji online (np. w formie relacji on-line, webinarium itp.);
  • zakupu co najmniej jednego instrumentu muzycznego lub jednego elementu będącego akcesorium muzycznym lub jednego elementu stroju lub sprzętu niezbędnego do realizacji koncertów lub zajęć warsztatowych (np. sprzętu nagłaśniającego) oraz wydawnictw muzycznych (np. partytur) – z przeznaczeniem dla wyposażenia orkiestr dętych. Wartość jednostkowa zakupionych instrumentów, elementów akcesoriów muzycznych, strojów lub sprzętów, o których mowa powyżej, nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia zwykłe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie. W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Zlecenie w/w zadania odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe do łącznej kwoty 350 000 zł. Maksymalna kwota oczekiwanej przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nie może być większa niż 20 000 zł. Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości co najmniej 5% wszystkich kosztów realizacji zadania.

Termin ostateczny składania ofert upływa w dniu 9 października 2020 r. roku o godz. 16.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1815963,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy