Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert pn.: „Dyplomacja publiczna 2022”. Wkład własny nie jest wymagany. Oferty można składać do 31 stycznia 2022 r.

Celem projektów wybranych w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022” są działania na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej i jego wzmacniania w następujących obszarach:

 1. Obszar I. Polska we współczesnym świecie zaangażowana i inspirująca. Wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Polska jako lider regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz wiarygodny partner i sojusznik europejski.
 2. Obszar II. Obrona dobrego imienia Polski poprzez monitorowanie działań
  o charakterze zniekształcającym, dezinformującym i dyfamacyjnym i adekwatne reagowanie na nie.
 3. Obszar III. Polska silna swoją wielowiekową historią i wielokulturowym dziedzictwem.  Upowszechnianie wiedzy o Polsce ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej historii Polski.
 4. Obszar IV. Polska prowadzi i wzmacnia dialog kulturowy.

Działania w powyższych obszarach mogą być zrealizowane np. w formie:

 • serii wykładów, prelekcji, konferencji i kongresów, również w formule on-line lub hybrydowej oraz festiwali muzycznych i filmowych, których efekty będą np. utrwalone na nośnikach cyfrowych, płytach CD lub DVD,
 • polsko- i obcojęzycznych publikacji,
 • serii artykułów prasowych, umieszczanych w mediach zagranicznych (szczególnie lokalnych, w danym kraju we współpracy z partnerami miejscowymi) lub publikowanych również w językach obcych,
 • wystaw, prezentowanych w kilku miejscach,
 • kampanii internetowych, stron internetowych, adresowanych do szerokiego grona odbiorców w co najmniej dwóch językach,
 • serii klipów, filmów, podcastów.

Na realizacją zadania przeznaczono środki finansowe wysokości 4 000 000,00 zł.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, tj.:

 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • niepubliczne szkoły wyższe,
 • publiczne szkoły wyższe
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Maksymalna łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów wynosi 4 000 000,00 PLN. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 200 000,00 PLN.

Wkład własny nie jest wymagany, jednak zaangażowanie zasobów własnych (rzeczowych, osobowych i finansowych) na rzecz projektu będzie stanowiło dodatkowy atut przy ocenie projektu.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 31 stycznia 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-dyplomacja-publiczna-2022

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-12-30
Data aktualizacji: 2021-12-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź