Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs Mecenat Małopolski – I edycja

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2022 roku pn. „Mecenat Małopolski – I edycja”.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach konkursu wspierane będą zadania:

  • wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski, takich jak np. koncerty, wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy lub inne;
  • rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury;
  • polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski, zarówno w kraju, jak i za granicą;
  • utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną szczególnie poprzez wspieranie folkloru i tradycyjnych zespołów muzycznych i orkiestr, z wyłączeniem zakupu strojów regionalnych;
  • zachowujące, utrwalające i upowszechniające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego;
  • promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę;
  • zachęcające do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 20% wszystkich kosztów zadania. Obowiązkowe jest wykazanie zarówno innych środków finansowych jak i wkładu osobowego w kosztorysie. Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w kosztorysie zadania.

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 50.000 zł.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo

  • Etap pierwszy: wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie do 31 stycznia 2022 r.
  • Etap drugi: wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie do 1 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2038382,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-01-11
Data aktualizacji: 2022-01-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź