Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn.: Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych

Celem konkursu jest wybór najlepszych ofert na realizację ogólnopolskich lub ponadregionalnych programów wspierających rozwój uczniów wybitnie uzdolnionych. W Programie uczestniczyć będą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, kształcący się w formie dziennej, z terenu Polski.

Program powinien rozwijać kompetencje uczniów z:

 • zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych,
 • zakresu nauk humanistycznych,
 • zakresu uzdolnień artystycznych;

Działania zaplanowane do realizacji przez uczestników Programu w ww. obszarach powinny uwzględniać rozwijanie kompetencji kluczowych, w szczególności kompetencji cyfrowych oraz przedsiębiorczości i kreatywności.

Preferowane będą projekty:

 • upowszechniające wartości patriotyczne, w tym historię danego regionu Polski,
 • zawierające działania skierowane na rozwój uzdolnień z co najmniej 2 wyżej wymienionych zakresów,
 • uwzględniające efektywną rekrutację, która zapewni równy dostęp uczniów z całego kraju,
 • których działania będą odbywały się przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • przewidujące współpracę ze szkołami wyższymi, instytucjami naukowymi lub artystycznymi w zakresie zaplanowanych działań projektowych;
 • składane przez podmioty posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań na rzecz ucznia zdolnego lub udokumentowaną współpracę ze środowiskiem naukowym na rzecz ucznia zdolnego,
 • uwzględniające nieodpłatną realizację zajęć edukacyjnych dla uczestników (np. spotkań, warsztatów, zajęć na uczelniach, kursów e-learningowych, webinariów itp.),
 • zapewniające interaktywny udział uczniów w przypadku proponowanych zajęć online;

Na realizację zadania publicznego przeznaczono środki publiczne w wysokości 800.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800.000 zł.

Dotacja może zostać przyznana pod warunkiem zapewnienia przez oferenta środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł, w łącznej wysokości minimum 10% całkowitych kosztów realizacji zadania (do środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł nie wlicza się wkładu osobowego i wkładu rzeczowego).

Do składania ofert uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące obejmującą teren całego kraju działalność społecznie użyteczną w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym zadania publicznego określonym w ogłoszeniu MEiN.

Oferty należy składać w terminie do dnia 13 lipca 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/otwarty-konkurs-ofert-pn-program-wspierania-rozwoju-uczniow-wybitnie-uzdolnionych-konkurs-nr-dpnp-wit40569022022-opublikowany-dn-22062022-r

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-06-28
Data aktualizacji: 2022-06-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź