Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program rozwoju infrastruktury piłkarskiej – edycja 2022

Celem „Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej”, jest rozwój infrastruktury piłkarskiej klubów Ekstraklasy oraz I ligi. Chodzi w szczególności o bazę szkoleniowo-treningową, niezbędne zaplecza oraz obiekty o charakterze badawczo-rozwojowym w obszarze piłki nożnej.

Program kładzie nacisk na obiekty mające służyć akademiom i szkółkom piłkarskim klubów Ekstraklasy oraz I ligi, czyli na infrastrukturę szczególnie atrakcyjną i istotną dla dzieci i młodzieży, chcących rozwijać swoje umiejętności sportowe. W ramach programu nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania na budowę stadionów piłkarskich dla klubów Ekstraklasy oraz I ligi.

Dofinansowaniem w ramach Programu, objęte mogą zostać zadania inwestycyjne polegające na przebudowie, remoncie lub inwestycjach obiektów sportowych w ramach następujących obszarów:

  1. piłkarska infrastruktura szkoleniowa i treningowa, w tym w szczególności treningowe boiska piłkarskie, zadaszenia tych boisk, oświetlenie, sprzęt do pielęgnacji etc.;
  2. infrastruktura akademii piłkarskich;
  3. zaplecza sanitarno-szatniowe dla boisk piłkarskich oraz pomieszczenia odnowy biologicznej i rehabilitacji;
  4. obiekty o charakterze badawczo-rozwojowym w obszarze piłki nożnej;

użytkowane przez kluby uczestniczące (na dzień złożenia wniosku) w rozgrywkach piłkarskich drużyn męskich Ekstraklasy oraz I ligi.

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać:

  1. jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2022 r. poz. 1634), posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;
  2. stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe najpóźniej 31 grudnia 2018 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu), prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej;
  3. spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, które są inwestorem w procesie budowlanym.

Wstępna wysokość środków finansowych, planowana do przyznania w ramach dofinansowań w Programie - Edycja 2022 wynosi 140 mln zł.

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości określonej w § 4 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, jednak nie większej niż 7 mln zł w przypadku inwestycji dotyczącej klubu Ekstraklasy oraz 2 mln zł w przypadku inwestycji dotyczącej klubu I ligi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powyższe limity mogą wynieść odpowiednio 10 i 3 mln zł.

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 1 października do 30 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/program-rozwoju-infrastruktury-pilkarskiej--edycja-2022

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-09-28
Data aktualizacji: 2022-09-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź