Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2023 w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznaczono środki finansowe w wysokości 140 000 zł.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Celami konkursu są:

 1. zwiększenie wiedzy dotyczącej wpływu stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowie,
 2. wykształcenie wśród mieszkańców powiatu krakowskiego dbałości o własne życie, zdrowie, bezpieczeństwo poprzez działania informacyjno - edukacyjne,
 3. poprawa stanu wiedzy społeczeństwa na temat postaw prozdrowotnych przeciwdziałających i zapobiegających zachorowaniom na nowotwory,
 4. zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym poprzez organizację imprez integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem,
 5. profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego mieszkańców powiatu krakowskiego.

W ramach otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia zlecane będą następujące zadania:

 • podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia,
 • upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych,
 • realizacja programów prozdrowotnych,
 • wspieranie działań integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem,
 • wspieranie aktywności oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych,
 • upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

Na realizację zadań wybranych w ramach w/w konkursu przeznaczono środki finansowe w wysokości 140 000 zł.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe zgodne są obszarem, celem i założeniami konkursu.

Maksymalna kwota dotacji przyznanej na realizację zadania nie może być wyższa niż 80% całkowitych kosztów zadania. Oferent zobowiązany jest do wykazania się:

 • innymi środkami finansowymi w wysokości co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania, lub
 • innymi środkami finansowymi i wkładem osobowym w wysokości co najmniej20% wszystkich kosztów realizacji zadania, przy czym inne środki finansowe stanowić będą co najmniej 5% wszystkich kosztów realizacji zadania.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

 • złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem systemu Witkac.pl w terminie do dnia 13.02.2023 r. do godz. 15:00,
 • wydrukowanie oferty wygenerowanej w systemie Witkac.pl, podpisanie przez osoby upoważnione i dostarczenie jej (wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 3) w terminie do dnia 17.02.2023 r. do godz. 15:00 do siedziby Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków. W przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu do siedziby urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://powiat.krakow.pl/2023/01/ogloszenie-konkursow-2023/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2023-01-23
Data aktualizacji: 2023-01-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź