Informacje Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił II nabór w Programie „Badania polskich strat wojennych”

Strategicznym celem programu jest wsparcie działalności instytucji w kwestii badań proweniencyjnych odnośnie strat wojennych poniesionych w zakresie zbiorów artystycznych.

Konkurs ofert Ministra Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia na następujący rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła 3 edycję konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”

Celem konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, w sposób innowacyjny zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór na tworzenie lub rozwój e-usług publicznych

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

W ramach konkursu przewiduje się wyłonienie jednej oferty i zlecenie podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego o charakterze regionalnym w dziedzinie rehabilitacji zawodowej i społecznej skierowanego do beneficjentów ostatecznych, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie co najmniej dwóch powiatów.

Konkurs Zarządu Województwa Małopolskiego pn.: „BO Małopolska 2019”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pod nazwą: „BO Małopolska 2019”.

Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs z zakresu wspierania kolarstwa w Polsce pn. MSiT (MTB, Szosa i Tor)

Dotacja w ramach konkursu może zostać przyznana na dofinansowanie działań z obszaru wspierania kolarstwa (konkurencje objęte programem Igrzysk Olimpijskich) w Polsce.

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Międzynarodowa wymiana młodzieży”

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu wspierania wymiany młodzieży z następującymi krajami: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Izrael.

Konkurs Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej - Patroni Roku edycja 2019

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłosiła konkurs grantowy „Patroni Roku” skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci: Gustawa Herling-Grudzińskiego, Anny Walentynowicz, Stanisława Moniuszki oraz wydarzeń: Unii Lubelskiej i Powstań Śląskich.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu realizacji projektu „Rodzinne Rajdy Rowerowe”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku z zakresu realizacji projektu „Rodzinne Rajdy Rowerowe”

Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants