Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Informacje Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK

Badanie potrzeb, barier i oczekiwań NGO oraz grup nieformalnych w kwestii dostępności

2021-11-30

Centrum Obywatelskie Centrum C 10 rozpoczęło badanie ankietowe służące zidentyfikowaniu potrzeb organizacji pozarządowych i grup nieformalnych związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ogłoszenie o naborze Członków do Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa

2021-11-29

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty nabór na Członków Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa.

Konkurs na przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej

2021-11-26

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na wybór Realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji oraz autostygmatyzacji osób doświadczających zaburzeń i chorób psychicznych.

Konkurs Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

2021-11-26

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił nabór wniosków na realizację w latach 2022-2023 zadania z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM.

Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2022

2021-11-25

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że uchwałą nr LXXII/2047/21 Rada Miasta Krakowa w dniu 17 listopada br. przyjęła do realizacji Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszono nabór wniosków w ramach Funduszu Patriotycznego Edycja Niepodległość po polsku

2021-11-24

Głównymi zadaniami Funduszu Patriotycznego jest realizacja polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej. Chcemy wpierać promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski oraz polskiego dziedzictwa kulturowego. Środki z Funduszu Patriotycznego mają także wpierać i upowszechniać zjawiska w nauce, kulturze i sztuce nawiązujące do dziedzictwa polskiej historii.

Konkurs ofert pn.: Kultura szansą dla więźniów samotności i starości

2021-11-24

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: „Kultura szansą dla więźniów samotności i starości”.

Konkurs ofert pn.: Zimowe wydarzenia kulturalne organizowane w Krakowie

2021-11-24

Dyrektor Wydziału Kultury I Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Zimowe wydarzenia kulturalne organizowane w Krakowie”.

Klinika Społeczna - Przewlekłe zmęczenie czy już wypalenie zawodowe?

2021-11-24

Centrum Obywatelskie w Krakowie zaprasza do Kliniki Społecznika na spotkanie w ramach cyklu mającego na celu dbanie o dobrostan liderów i propagowanie wellbeingu w środowisku NGO.

Konkurs Krajowego Centrum ds. AIDS na prowadzenie punkt konsultacyjno-diagnostycznego

2021-11-18

Krajowe Centrum ds. AIDS ogłosiło otwarty konkurs na realizację zadania publicznego p.n.: Punkt konsultacyjno-diagnostyczny prowadzący anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV połączone z poradnictwem okołotestowym w Krakowie.

Znajdź