Dokument archiwalny

Raport z ewaluacji konsultacji, 2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z ewaluacji konsultacji przeprowadzonych przez Gminę Miejską Kraków z organizacjami pozarządowymi w okresie od września 2011 r. do grudnia 2012 r. Badanie efektywności zrealizowanych konsultacji miało na celu ustalenie, na podstawie opinii organizacji oraz w oparciu o dotychczasową praktykę procesu konsultacji prowadzonego w Urzędzie Miasta Krakowa, m. in. właściwych form konsultacji, skutecznych sposobów dotarcia do organizacji oraz pożądanego czasu trwania konsultacji.

Raport z ewaluacji konsultacji, 2013 r.
Fot. pixabay

Badanie efektywności konsultacji zostało przeprowadzone na podstawie paragrafu 8 uchwały nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS, działający w strukturze Wydziału Spraw Społecznych, będący koordynatorem współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi po raz pierwszy przeprowadził ewaluację konsultacji zrealizowanych z organizacjami pozarządowymi w okresie od września 2011 r. do grudnia 2012 r. Badanie efektywności zrealizowanych konsultacji z organizacjami pozarządowymi ma na celu ustalenie, na podstawie opinii organizacji oraz w oparciu o dotychczasową praktykę procesu konsultacji prowadzonego w Urzędzie Miasta Krakowa, m. in. właściwych form konsultacji, skutecznych sposobów dotarcia do organizacji oraz pożądanego czas trwania konsultacji.

Ewaluacji konsultacji dokonano w oparciu o ankietę (w załączniku nr 1 do raportu) do wypełnienia, której zaproszono wszystkie organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie miasta oraz o zestawienie przeprowadzonych przez Gminę Miejską Kraków konsultacji z organizacjami pozarządowymi (załącznik nr 2). Załącznik nr 2 zawiera informacje w zakresie: podmioty przeprowadzające konsultacje, przedmiot konsultacji, czas trwania konsultacji, formy konsultacji, ilość i nazwy organizacji pozarządowych uczestniczących
w konsultacjach, ilość zgłoszonych wniosków, ilość uwzględnionych, częściowo uwzględnionych oraz nieuwzględnionych uwag podczas konsultacji. W raporcie zwrócono uwagę przede wszystkim na opinie organizacji pozarządowych dotyczące procesu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego.

Wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe miały możliwość wypowiedzenia się na temat procesu konsultacji z organizacjami pozarządowymi przeprowadzanymi w Gminie Miejskiej Kraków. Wypełnione ankiety można było przesyłać na adres: mowis@um.krakow.pl do dnia 30 listopada 2012 r. Z uwagi na małe zainteresowanie ewaluacją konsultacji przedłużono termin nadsyłania ankiet do 31 grudnia 2012 r. Informacje o przeprowadzanej ewaluacji zamieszczono w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz w portalu www.ngo.pl – małopolskie. Ankietę wysłano newsletterem do około 400 organizacji zarejestrowanych w katalogu organizacji pozarządowych w portalu www.ngo.krakow.pl.

Informację o prowadzonej ewaluacji konsultacji przekazano do wydziałów Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych współpracujących z organizacjami pozarządowymi. Zarząd Infrastruktury Sportowej na stronie www.sport.krakow.pl w aktualnościach umieścił ogłoszenie o trwającej ewaluacji konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Biuro Prasowe Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Urzędu Miasta Krakowa w serwisie informacyjnym z dnia 11 grudnia 2012 r. zaprosiło organizacje pozarządowe do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej.

W odpowiedzi na powyższe ogłoszenia Wydział Spraw Społecznych – MOWIS otrzymał od organizacji pozarządowych 27 wypełnionych ankiet.

 

ZOBACZ - RAPORT

 

Raport z ewaluacji konsultacji przeprowadzonych przez Gminę Miejską Kraków z organizacjami pozarządowymi.

Załącznik nr 1 do raportu z ewaluacji konsultacji z organizacjami pozarządowymi /ankieta/.

Załącznik nr 2 do raportu z ewaluacji konsultacji z organizacjami pozarządowymi /zestawienie przeprowadzonych konsultacji/.


Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy