Dokument archiwalny

Wielokulturowy i antydyskryminacyjny Kraków - dokumenty

Dokumenty dotyczące działań prowadzonych na rzecz wielokulturowego i antydyskryminacyjnego Krakowa.

Wielokulturowy i antydyskryminacyjny Kraków - dokumenty
Fot. Organizacje Pozarządowe

W sierpniu 2012 r. pomiędzy Wydziałem Spraw Społecznych i Stowarzyszeniem INTERKULTURALNI PL podpisano porozumienie, którego celem było wsparcie procesu wdrażania działań opisanych w „Projekcie Strategii zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni publicznej miasta – propozycja dla samorządu lokalnego Miasta Krakowa (2012-2016)". Umowa partnerska określa zakres współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków i Stowarzyszeniem w ramach projektu pn. "Kraków przeciwko rasizmowi i ksenofobii", realizowanego w oparciu o fundusze Fundacji im. Stefana Batorego.

W ramach realizacji wspólnych działań na rzecz walki z rasizmem i ksenofobią powołano Zarządzeniem nr 551/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2013 r. Zespół Zadaniowy do spraw opracowania projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącego zagadnień z zakresu wielokulturowości, przeciwdziałania dyskryminacji, rasizmowi i ksenofobii w Krakowie. W skład zespołu weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Wydziałów Urzędu Mista Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych. Zespół pracował pod przewodnictwem Z-cy Prezydenta Miasta Krakowa Pani Magdaleny Sroki od kwietnia do grudnia 2013 roku.

W roku 2014 konsultowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni miast z Wydziałami Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

W styczniu 2015 roku Wydział Spraw Społecznych zaprosił organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Programu zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni miasta Krakowa". Konsultacje były prowadzone od 13 do 30 stycznia 2015.

W dniu 14 września 2016 roku Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę NR LII/964/16 w sprawie przyjęcia Programu „Otwarty Kraków”.


DOKUMENTY
 

Uchwała nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu ''Otwarty Kraków''.
PDF

Zarządzenie  Nr 2101/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.08.2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji Programu „Otwarty Kraków”

PDF

Sprawozdanie z zakończenia prac Zespółu Zadaniowego ds do spraw opracowania projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącego zagadnień z zakresu wielokulturowości, przeciwdziałania dyskryminacji, rasizmowi i ksenofobii w Krakowie.

Załączniki:

  1. Protokół nr 1 z dnia 2 kwietnia 2013 r.
  2. Protokół nr 2 z dnia 16 kwietnia 2013 r.
  3. Protokół nr 3 z dnia 26 kwietnia 2013 r.
  4. Protokół nr 4 z dnia 9 lipca 2013 r.
  5. Protokół nr 5 z dnia 25 września 2013 r.
  6. katalog rekomendacji dla właścicieli budników, Spółdzielni Mieszkaniowych i wspólnot
  7. listy obecności
  8. Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni miast na lata 2014-2017

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy