Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego - o projekcie

Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego to projekt realizowany w wyniku porozumienia o współpracy, zawartego między Gminą Miejską Kraków - Urzędem Miasta Krakowa a Uniwersytetem Jagiellońskim -  Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Głównym celem projektu jest obserwacja i analiza dialogu obywatelskiego, diagnozowanie problemów, przygotowywanie rekomendacji oraz propozycji ich rozwiązywania.

Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego - o projekcie
Fot. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Celem zawartego porozumienia (obowiązującego do 31 grudnia 2018 roku) jest współpraca i wymiana informacji pomiędzy Miastem a Uniwersytetem przy realizacji wspólnego projektu na rzecz wzmocnienia potencjału obywatelskiego mieszkańców Krakowa.

Współpraca, o której mowa będzie polegała w szczególności na: wzajemnej wymianie informacji, doświadczeń, dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania samorządu, prowadzeniu wspólnych prac badawczych z zakresu komunikacji i konsultacji społecznych realizowanych przez Miasto, rozwijaniu funkcji instytucji dialogu obywatelskiego oraz ich wizerunku medialnego.

Głównymi celami projektu są:

  • obserwacja i analiza dialogu obywatelskiego,
  • diagnozowanie problemów,
  • przygotowanie rekomendacji.

W ramach projektu realizowane będą badania obejmuje następujące obszary:

  • komunikowanie i obieg informacji pomiędzy uczestnikami procesów negocjowania i dialogu obywatelskiego (instytucje miejskie, organizacje pozarządowe, ruchy społeczne itp.),
  • formy dialogu obywatelskiego (konsultacje społeczne, wysłuchania publiczne, działalność komisji obywatelskich i Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego itp.),
  • wizerunek medialny i odbiór społeczny uczestników dialogu obywatelskiego.

Gmina Miejska Kraków-Urząd Miasta Krakowa to partner projektu i główny podmiot finansujący jego realizację.

Działania po stronie urzędu koordynowane są przez Biuro  Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS)

Kontakt:

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych
os. Centrum C10
31-931 Kraków
tel: 12 616 78 00
fax: 12 616 78 13
e-mail: mowis@um.krakow.pl

Działania po stronie Uniwersytetu koordynowane są przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

Kontakt:
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
ul. prof. St. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków
mail: odo@uj.edu.pl
profil Facebook: Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego


STRONA PROJEKTU

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ELŻBIETA DOBRZYCKA
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy