Dokument archiwalny

Myśl społecznie, działaj ekonomicznie - informacja o projekcie

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa realizuje projekt "Myśl społecznie działaj ekonomicznie". Wiodącym celem wspólnego przedsięwzięcia jest poprawa warunków do większego udziału podmiotów ekonomii społecznej w planowaniu i realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, poprzez wypracowanie Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej dla Gminy Miejskiej Kraków.

Myśl społecznie, działaj ekonomicznie - informacja o projekcie
Fot. Organizacje Pozarządowe

Przedsiębiorstwa społeczne to określenie używane przede wszystkim w odniesieniu do organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych oraz spółek handlowych, których działalność nie jest nastawiona na zysk.

Najczęściej stosowaną definicją przedsiębiorstwa społecznego jest definicja stworzona przez europejską sieć badawczą EMES. Zgodnie z tą definicją - przedsiębiorstwo społeczne to działalność o głównie społecznych celach, której zyski w założeniu są reinwestowane w jej cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli - (za www.ekonomiaspoleczna.pl). Podmioty ekonomii społecznej to również Zakłady Aktywności Zawodowej oraz Centra i Kluby Integracji Społecznej, jako instytucje wspierające publiczny system pomocy społecznej, zajmujące się aktywizacją społeczno-zawodową osób z grup defaworyzowanych. Liczba podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce jest duża, wg rejestrów GUS i REGON zajmujemy 4 miejsce wśród województw o największej liczbie organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.

Małopolskie podmioty ekonomii społecznej prowadzą działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dostarczają usług deficytowych potrzebnych w społecznościach lokalnych związanych z edukacją, sportem i rekreacją, działają na rzecz dzieci i młodzieży, kultury i ekologii. Ich działania mogą przyczynić się do rozwiązywania problemów społecznych i rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, gdy zostaną odpowiednio sprzężonez działalnością instytucji publicznych (samorządów, urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej itp.)

Na poziomie województwa, obecnie są już finalizowane prace nad Wieloletnim regionalnym planem działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie.

Jednak na niższych szczeblach jednostek samorządu terytorialnego – w gminach i powiatach Małopolski – do tej pory nie podjęto kroków służących stworzeniu spójnych strategii wspierania i rozwoju ekonomii społecznej, które określałyby cel i sposób wykorzystania jej w rozwoju społeczno-gospodarczym. Ma to duże konsekwencje dla funkcjonowania sektora ekonomii społecznej na poziomie lokalnym, gdyż m.in. brakuje jasno określonych zasad, w jaki sposób podmioty ekonomii społecznej mają przyczynić się do lepszego planowaniai realizacji zadań publicznych na poziomie gmin i powiatów.

Powyższy problem widoczny jest także w Krakowie, który stanowi centrum regionu i jest w Małopolsce największym skupiskiem podmiotów ekonomii społecznej. Stolicy województwa brakuje dokumentu określającego priorytety, cele i spójną politykę miasta na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Władze Krakowa dostrzegają potrzebę uregulowania tej sytuacji. Chcą stworzyć spójną, długofalową politykę rozwoju i wspierania ekonomii społecznej. Jednocześnie w budowę programu planują zaangażować partnerów społecznych, aby mieli oni wpływ na kształt polityki, która będzie ich dotyczyć. Angażowanie parterów społecznych będzie się również przyczyniać do umacniania współpracy między podmiotami ekonomii społecznej a samorządem.

Rozwiązania wypracowane w Krakowie mogą być w przyszłości upowszechniane przez inne samorządy gminne i powiatowe, w regionie.

Projekt Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej dla Gminy Miejskiej Kraków wraz z procesem prac nad dokumentem zostanie zaprezentowany na konferencji, której termin zaplanowano na czerwiec 2013 r.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy