Dokument archiwalny

Myśl społecznie, działaj ekonomicznie - zespoły tematyczne

Do prac nad Programem Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej dla Gminy Miejskiej Kraków  zostali zaproszeni przedstawiciele działających na terenie Krakowa podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorców, środowisk akademickich oraz wszystkie osoby, których zarówno wiedza jak i doświadczenie mogą w efektywny sposób przyczynić się do jego wypracowania.

Myśl społecznie, działaj ekonomicznie - zespoły tematyczne
Fot. Organizacje Pozarządowe

 

W ramach prac nad realizacją projektu powstały cztery zespoły tematyczne:

  • Zespół ds. profesjonalizacji i ekonomizacji NGO – do, którego zadań należy wypracowanie rozwiązań stwarzających korzystne warunki dla rozwoju organizacji pozarządowych, wzmacniania ich potencjału merytorycznego i organizacyjnego pozwalającego na ich lepsze przygotowanie do współpracy finansowej i pozafinansowej z samorządem. Zespół będzie się także zajmował zagadnieniem ekonomizacji organizacji pozarządowych – w jaki sposób samorząd może wspierać NGO w rozwijaniu działalności odpłatnej czy też w zakładaniu działalności gospodarczej.

 

  • Zespół ds. wykorzystania ekonomii społecznej w polityce społecznej Miasta Krakowa – którego celem jest opracowanie rozwiązań w obszarze integracji i aktywizacji osób z grup defaworyzowanych, tworzenia nowych miejsc pracy, prowadzenia spójnej polityki dotyczącej rynku pracy, reintegracji społeczno-zawodowej przez partnerów reprezentujących sektor publiczny i społeczny. 

 

  • Zespół ds. tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Krakowie – mający za zadanie stworzenie koncepcji systemowych rozwiązań dotyczących wsparcia rozwoju podmiotów ekonomii społecznej przez samorząd, polegających m.in. na stosowaniu klauzul społecznych, prowadzeniu polityki lokalowej wspierającej zakładanie i rozwój przedsiębiorstw społecznych przez Gminę Miejską Kraków.

 

  • Zespół ds. rozwoju współpracy z biznesem – którego prace koncentrują się wokół wypracowania rozwiązań zachęcających przedsiębiorców do współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym przedsiębiorstwami społecznymi w Gminie Miejskiej Kraków oraz wspierania rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu przez samorząd.

Spotkania zespołów tematycznych odbywają się cyklicznie.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy