Dokument archiwalny

Projekt MOWIS

Projekt MOWIS
Fot. Organizacje Pozarządowe

 

Od 2008 roku Gmina Miejska Kraków realizowała projekt „MOWIS - Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie” przy  wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Całkowity okres realizacji projektu: 2008 – 2010 r.

Dlaczego realizowaliśmy ten projekt?

Uzasadnienie projektu

W procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego, rozwijania partycypacji i realizacji usług społecznych strategicznym partnerem samorządu są organizacje pozarządowe. Dotychczasowa współpraca koncentrowała się przede wszystkim na finansowym wspieraniu zadań realizowanych przez NGOs, odpowiednie „Programy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi” regulują te procedury w Krakowie od 1997 roku. Praktyka współpracy tych partnerów w kontekście krakowskim, wskazuje na konieczność intensyfikacji działań podejmowanych przez samorząd na rzecz trzeciego sektora w celu pełnego wykorzystania jego potencjału. Szczególnie istotne jest tworzenie warunków służących podnoszeniu efektywności i profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych w zakresie świadczenia usług społecznych na rzecz mieszkańców, integracji środowiska i poprawy jakości komunikacji społecznej. Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy miasta Krakowa jednoznacznie potwierdzają zasadność powstania profesjonalnego ośrodka współpracy. Wyrazem wsparcia przez Gminę Miejską Kraków działalności zarówno nowo powstałych, jak i istniejących organizacji pozarządowych jest odpowiednia organizacja Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie, jako platformy współpracy między samorządem i organizacjami trzeciego sektora.

Co chcieliśmy osiągnąć?

Cele projektu

  • Stworzenie nowej platformy współpracy samorządu i organizacji pozarządowych na bazie miejskiego ośrodka, działającego w strukturze Urzędu Miasta Krakowa.
  • Podniesienie wydajności w zakresie współpracy samorządu z organizacjami poprzez rozwój współpracy administracji szczebla samorządowego i organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i świadczenia usług społecznych.

Jak chcieliśmy to osiągnąć?

Działania w projekcie

I.    Przeprowadzenie badań socjologicznych na temat potencjału i potrzeb krakowskich organizacji pozarządowych oraz preferowanych form i zasad współpracy z samorządem.
II.   Zrealizowanie cyklu szkoleń i warsztatów dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników samorządowych.
III.  Zaprojektowanie i wdrożenie internetowej platformy miejskiej dla organizacji pozarządowych.
IV.   Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z partnerem w projekcie – organizacją Antirasistisk Senter z Oslo, na temat współpracy organizacji pozarządowych z samorządem oraz inicjatyw w zakresie aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego.
V.    Wspólne inicjatywy i działania informacyjne podejmowane przez samorząd i organizacje pozarządowe. Kształtowanie formuły funkcjonowania ośrodka jako miejsca cyklicznych spotkań, debat i konsultacji, sprzyjających integracji trzeciego sektora oraz tworzeniu partnerstw. 

Badania i publikacje

Mając na uwadze stałe podnoszenie jakości współpracy samorządu z III sektorem oraz promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, w czerwcu 2010 rozpoczęto realizację badań socjologicznych na temat potencjału i potrzeb krakowskich organizacji pozarządowych (NGOs) w zakresie poprawy jakości świadczonych usług we współpracy z administracją samorządową. Badania trwały do końca września 2010 r. i zakończyły się opublikowaniem raportu. Badania przeprowadziła firma BBS Obserwator z Krakowa.

W październiku 2010 r. został opracowany raport pt. „Wspólnie dla budowania społeczeństwa obywatelskiego. Kontekst funkcjonowania i możliwości współpracy pomiędzy polskimi a norweskimi organizacjami pozarządowymi" będący efektem współpracy osób realizujących projekt z parterem – organizacją Antirasistisk Senter z Olso. Głównym celem publikacji jest promocja współpracy międzynarodowej pomiędzy Polską a Norwegią w kontekście budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Czytaj więcej

Szkolenia dla organizacji pozarządowych i pracowników samorządowych

W kwietniu 2010 r. został zakończony cykl warsztatów i szkoleń dla pracowników samorządowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzony w ośrodku MOWIS. W szkoleniach i warsztatach, cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło udział łącznie ponad 1200 osób. W samych szkoleniach wzięło udział 950 przedstawicieli NGOs reprezentujących blisko 180 organizacji pozarządowych oraz ponad 180 pracowników samorządowych. Przedstawicielom NGOs uczestniczącym w min. 5 szkoleniach zostały wręczone Certyfikaty Animatora NGOs ds. współpracy z samorządem lokalnym, a dla pracowników samorządowych uczestniczących w min. 4 szkoleniach – Certyfikaty Animatora samorządowego ds. współpracy z III sektorem. Wręczenie ponad 90 certyfikatów odbyło się Urzędzie Miasta Krakowa podczas uroczystego spotkania z Panią Elżbietą Lęcznarowicz – Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 9 lipca 2010 r.

Czytaj więcej

Portal dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl:

Jednym z głównych celów projektu „MOWIS – Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie” było stworzenie opiniotwórczego portalu internetowego dla organizacji pozarządowych, będącego jednocześnie platformą wymiany doświadczeń pomiędzy krakowskimi organizacjami. Celem portalu jest z jednej strony udostępnienie organizacjom rzetelnej informacji z zakresu III sektora, z drugiej – promocja społeczeństwa obywatelskiego i budowanie sieci relacji pomiędzy NGOs w Krakowie – wszystko po to, aby zintegrować środowisko i umożliwić krakowskim organizacjom profesjonalne działanie.

Na stronach portalu uruchomiono szkolenia e-learningowe z zakresu:

  • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2010 r.
  • Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? – krok po kroku
  • Komunikacja społeczna.

Innowacyjna formuła strony umożliwi każdej krakowskiej organizacji promowanie swojej działalności w Bazie Krakowach Organizacji Pozarządowych, gdzie każda będzie miała możliwość stworzenia swojej własnej „wizytówki”. Ponadto, na stronach portalu udostępniona zostanie Baza Projektów realizowanych przez krakowskie NGOs. Poszukujący inicjatyw pozarządowych w swojej dzielnicy będą mieli możliwość znalezienia ich w Bazie i zobaczenia lokalizacji na mapie. Kolejna funkcjonalność - Krakowska Księga Dotacji będzie obejmowała spis projektów realizowanych we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa. Nadrzędnym celem portalu jest jednak to, aby był on tworzony nie tylko dla ale przez organizacje pozarządowe, dlatego każda będzie miała możliwość promowania i informowania o swojej działalności poprzez kreowanie merytoryczne i graficzne swojej „wizytówki”.

Partnerstwo - Antirasistisk Senter z Oslo

Ważnym komponentem projektu było partnerstwo międzynarodowe zawarte z organizacją Antirasistisk Senter z Oslo. Udział norweskiego partnera oraz przedstawicieli krakowskich organizacji pozarządowych w wizytach studyjnych i warsztatach organizowanych w Polsce i Norwegii umożliwił polskim uczestnikom nawiązywanie szerszych kontaktów ze swoimi norweskimi odpowiednikami, co przyczyniło się do wymiany "dobrych praktyk".

Antirasistisk Senter to organizacja pozarządowa z Oslo działająca na rzecz zwalczania dyskryminacji i rasizmu, promowania praw człowieka, równych szans oraz porozumienia pomiędzy rodowitymi mieszkańcami Norwegii oraz imigrantami. Prowadzone przez organizację centrum, dostarcza indywidualnej pomocy osobom, które stały się, w sensie ekonomicznym lub politycznym, ofiarami dyskryminacji na tle rasowym lub innym. W skład personelu organizacji wchodzi kilkunastu pełnoetatowych pracowników oraz ponad 100 wolontariuszy, o zróżnicowanym pochodzeniu narodowym i etnicznym.

 Antirasistisk Senter P.b. 244 Sentrum
0103 Oslo, Norwegia
Telefon: +47 23 13 90 00
Telefax: +47 23 13 90 13
www.antirasistisk-senter.no

 

 

Rezultaty projektu

Raporty:

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Partnerzy