Dokument archiwalny

Wielokulturowy i antydyskryminacyjny Kraków - działania

Działania na rzecz wielokulturowego i antydyskryminacyjnego Krakowa
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS

Wielokulturowy i antydyskryminacyjny Kraków - działania
Fot. Organizacje Pozarządowe

"Przeciwko rasizmowi i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii zapobiegania i reakcji".

W 2011 r. w ramach umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Wielokulturowości INTERKULTURALNI PL. realizowano projekt innowacyjny finansowany z funduszy CEE Trust – for Civil Society in Central and Eastern Europe pn. "Przeciwko rasizmowi i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii zapobiegania i reakcji". Przygotowano dokument: Projekt Strategii zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni publicznej miasta – propozycja dla samorządu lokalnego Miasta Krakowa (2012-2016). W maju 2012 r. na ręce Pani Prezydent Anny Okońskiej-Walkowicz przekazano projekt Strategii, zamykając realizację projektu.

Strategia zakłada szereg działań na poziomie instytucjonalnym oraz społecznym, zmierzających do eliminacji zachowań i zdarzeń rasistowskich (antysemickich) i ksenofobicznych z przestrzeni publicznej miasta. Dokument nie tylko realizuje polityki europejskie związane z priorytetem równościowym, ale także wpisuje się w miejską strategię rozwoju, w szczególności z misję Krakowa jako miasta otwartego na świat, wielokulturowego.

W czerwcu 2012 r. podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012 zorganizowano wspólnie ze Stowarzyszeniem INTERKULTURALNI PL, konferencję prasową z udziałem między innymi Pani Prezydent Magdaleny Sroki i przedstawicielem Rzecznika Praw Obywatelskich. W strefie kibica rozdano kilka tysięcy dwujęzycznych ulotek "Kraków open your mind", wzywających do zgłaszania przestępstw motywowanych rasizmem.

W sierpniu 2012 r. podpisano kolejne porozumienie, którego celem jest wsparcie procesu wdrażania „Projektu Strategii zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni publicznej miasta – propozycja dla samorządu lokalnego Miasta Krakowa (2012-2016)" przez Stowarzyszenie INTERKULTURALIN PL. Umowa partnerska określa zakres współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków i Stowarzyszeniem w ramach projektu pn. "Kraków przeciwko rasizmowi i ksenofobii", realizowanego w oparciu o fundusze Fundacji im. Stefana Batorego.

W październiku 2012 r. Wydział Spraw Społecznych wspólnie ze Stowarzyszeniem INTERKULTURALNI PL. zorganizowali wydarzenie pn. INTERKULTURALIA – LET'S MEET!. Celem imprezy było zaprezentowanie różnorodności kulturowej miasta. Podczas warsztatów i spotkań międzynarodowi wolontariusze przybliżyli znaczenie swojej obecności oraz wpływ wymiany kulturowej dla życia społecznego, ekonomicznego i kulturalnego Krakowa.

Od lutego 2013 r. Wydział Spraw Społecznych wspólnie ze Stowarzyszeniem INTERKULTURALNI PL realizujował projekt "Akademia Interkulturalna – dobre praktyki", którego adresatem były firmy, urzędy, instytucje publiczne i edukacyjne. W ramach projektu zrealizowano ofertę szkoleniową z zakresu rozwijania kompetencji i komunikacji międzykulturowej, pracy w zróżnicowanym zespole. Zajęcia miały pomóc zrozumieć źródła i konsekwencje różnic kulturowych oraz poprawić funkcjonowanie w zróżnicowanym kulturowo środowisku. Treningi przeznaczone były dla osób, których praca w dużej mierze zakłada kontakt międzykulturowy. Wszystkie zajęcia prowadzone były metodami aktywnymi, a program dostosowany był do indywidualnych potrzeb grupy. Zajęcia odbywały się w Urzędzie Miasta Krakowa w dniach 7, 8, 11 marca 2013 r.

Ponadto instytucje, organizacje, urzędy – w ramach aktywnego zaangażowania w projekt – miały możliwość zgłoszenia pozytywnych działań, jakie zastosowano w zakresie promowania i zarządzania różnorodnością kulturową.

W sumie 13 małopolskich organizacji nadesłało dobrą praktykę związaną z różnorodnymi obszarami działania - od strategii i wartości organizacji, po promowanie równych szans, docenianie różnic kulturowych, integrację obcokrajowców, edukację, organizację wydarzeń, oraz wprowadzanie indywidualnych rozwiązań. Były to np. Projekt Welcome.PL - wieloetapowe działanie mające na celu wsparcie obcojęzycznych pracowników w pierwszych tygodniach pobytu w Polsce (Capgemini Sp. z o.o.), przeciwdziałanie nielegalnemu graffiti, w pierwszej kolejności rasistowskiemu i antysemickiemu (Straż Miejska) czy przeprowadzanie kompleksowej sesji orientacyjnej po przyjeździe studentów obcokrajowców, która obejmuje zajęcia na temat szoku kulturowego (Centre for European Studies, Uniwersytet Jagielloński).

Zobacz więcej: A.Kostecka, I.Machalewska, „Akademia Interkulturalna – Dobre praktyki",Kraków 2013 [pdf]

interkulturalni_dobre_praktyki_okładka.jpg


W wyniku działań podjętych przez Gminę Miejskiej Kraków w zakresie przeciwdziałania zjawiskom rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni miejskiej, jak również biorąc pod uwagę potrzebę zwiększenia zaangażowania Gminy w działania o charakterze równościowym, Zarządzeniem nr 551/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2013 r. powołany został Zespółu Zadaniowy do spraw opracowania projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącego zagadnień z zakresu wielokulturowości, przeciwdziałania dyskryminacji, rasizmowi i ksenofobii w Krakowie.

 


"Wsparcie na starcie - tworzenie sieci wolontariuszy - asystentów społeczno - kulturowych dla cudzoziemców w Krakowie".

W czerwcu 2013 roku Stowarzyszenie Interkulturalni PL (Lider) oraz Gmina Miejska Kraków (Partner) przystąpiły do realizacji projektu  "Wsparcie na starcie - tworzenie sieci wolontariuszy - asystentów społeczno - kulturowych dla cudzoziemców w Krakowie" współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt jest szkoleniowo-integracyjny i ma na celu rozwój potencjału Stowarzyszenia INTERKULTURALNI PL, poprzez stworzenie stałej sieci wolontariuszy z nim współpracujących.

Uczestnicy i uczestniczki zostaną w ramach projektu przygotowani do utworzenia grupy "Wsparcie na starcie", której głównym zadaniem będzie pomoc cudzoziemcom przybywającym do Krakowa w zakresie orientacji i adaptacji m.in. w sferach: mieszkaniowej, administracyjnej, społecznokulturowej.

Cel ten będzie realizowany na przestrzeni 8 miesięcy (maj-grudzień 2013) poprzez różnorodne działania. Bezpośrednio do uczestników projektu skierowane zostaną dwa główne działania: cykl szkoleń oraz cykl spotkań integracyjnych, które poprzedzone zostaną badaniem potrzeb w krakowskich instytucjach, przygotowaniem przewodnika dla wolontariuszy "Wsparcie na starcie" oraz utworzeniem narzędzi informacyjno-komunikacyjnych dla uczestników projektu (forum, baza danych).

Ze względu na innowacyjność przedsięwzięcia uczestnicy projektu, dzięki przeprowadzonym działaniom, utworzą po zakończeniu projektu początkowo pilotażową (styczeń-czerwiec 2014) grupę wolontariuszy "Wsparcie na Starcie", która zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia i jego aktualnymi potrzebami oraz zgodnie z dostrzeganą potrzebą społeczną, służyć będzie wspieraniu integracji cudzoziemców w Krakowie.

W Krakowie mieszka obecnie ok. 5 tys. obcokrajowców (dane Wydziału Spraw Administracyjnych UMK o osobach zameldowanych na jej terenie, lipiec 2011), a można przypuszczać, że ta liczba będzie wzrastać, choćby ze względu na to, że miasto jest istotnym ośrodkiem rozwoju biznesu oraz usług outsourcingowych i siedziby ma w nim wiele firm zatrudniających obcokrajowców.

Świadczy to o atrakcyjności Krakowa jako miejsca do zamieszkania i podejmowania pracy, a także sprawia, że staje się on środowiskiem wielokulturowym.

W celach statutowych Stowarzyszenia INTERKULTURALNI PL zawierają się m.in. realizacja programów integracyjnych dla cudzoziemców (pomocy w legalizacji pobytu, nauka polskiego, doradztwo zawodowe, pomoc w akulturacji i budowaniu sieci społecznej). Prace nad realizacją dotychczasowych projektów Stowarzyszenia, w szczególności podczas projektów: "Monitoring krakowskich instytucji publicznych pod kątem ich dostosowania do potrzeb obcokrajowców mieszkających w Krakowie lub go odwiedzających, przygotowanie i upowszechnienie raportu, zawierającego propozycję działań naprawczych, spotkanie z przedstawicielami instytucji objętych monitoringiem" oraz "Działanie na rzecz zmiany – wprowadzenie rekomendacji zawartych w raporcie "Cudzoziemcy w Krakowie"' ujawniły grupy problemów, z którymi najczęściej muszą zmierzyć się obcokrajowcy – są to głównie trudności o charakterze biurokratycznym (długa, niezrozumiała i nieprzewidywalna procedura) i językowym (brak oznaczeń i kłopoty z komunikacją w językach obcych - a także ukazały potrzebę funkcjonowania w mieście grupy asystentów społecznokulturowych dla cudzoziemców pragnących osiedlić się w Krakowie - zwłaszcza w zakresie orientacji i adaptacji m.in. w sferach: mieszkaniowej, administracyjnej, społeczno-kulturowej.

W Krakowie niewiele podmiotów może udzielić tego typu wsparcia, nie został również stworzony żaden spójny program pomocy cudzoziemcom rozpoczynającym życie w tym mieście, co może skutkować nieefektywnością starań imigrantów, nieporozumieniami na linii cudzoziemiec – urzędy, a także wydłużeniem przebiegu spraw administracyjnych oraz procesu integracji obcokrajowców. Dodatkowo do Stowarzyszenia sukcesywnie zgłaszają się obcokrajowcy z prośbą o pomoc w załatwianiu spraw administracyjnych związanych z ich pobytem w Krakowie lub z pytaniami dotyczącymi funkcjonowania w mieście. Stąd potrzeba w Stowarzyszeniu wolontariuszy, którzy mogliby pomóc odpowiadać na te potrzeby. Wolontariat w Stowarzyszeniu do tej pory miał charakter raczej doraźny, a nabór wolontariuszy był prowadzony ad hoc, przy okazji konkretnych projektów, co sprawiło, że brakuje bazy osób w bardziej stały sposób współpracujących z organizacją.

Stowarzyszenie Interkulturalni PL pełni funkcję koordynatora i lidera realizowanego Projektu i zobowiązuje się do:

  • przygotowania narzędzi badawczych, przeprowadzenia i analizy wywiadów z przedstawicielami instytucji;
  • koordynowania kontaktów z instytucjami oraz podejmowania aktywnych działań na rzecz włączenia ich w realizację projektu;
  • opracowania treści przewodnika "Wsparcie na Starcie (...)" według informacje uzyskanych z badań;
  • opracowania treści szkoleń dla wolontariuszy i przeprowadzenia cyklu szkoleń oraz spotkań dla wolontariuszy;
  • opracowania strategii informacyjno-promocyjnej na czas rekrutacji oraz na zakończenie projektu;
  • udziału w działaniach promujących projekt.

Gmina Miejska Kraków jest partnerem w Projekcie i zobowiązuje się do:

  • nawiązania kontaktów z miejskimi i pozamiejskimi instytucjami publicznymi, których zakres kompetencji i obowiązków pokrywa się z materią projektu oraz podejmowania aktywnych działań na rzecz włączenia ich w realizację Projektu;
  • udziału w działaniach promujących Projekt, w tym dotarcia z informacją do odpowiednich podjednostek UM oraz aktualizacji informacji na temat projektu na odpowiednich portalach.

Zakończenie projektu: 31 grudnia 2013 roku

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy