Dokument archiwalny

NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej wspólnie z Gminą Miejską Kraków w czerwcu 2015 r. zakończyły realizację projektu „PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych". Głównym celem projektu była poprawa jakości, dostępności, efektywności i skuteczności usług publicznych oferowanych samorządowi terytorialnemu przez organizacje pozarządowe (NGO) w Małopolsce. Cel ten udało się osiągnąć poprzez opracowanie i wdrożenie w Gminie Miejskiej Kraków Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych (NAWIKUS), które umożliwia monitoring, a także ocenę sposobu realizacji usług społecznych.

NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych
Fot. http://fundacja.e-gap.pl/nawikus/

Na Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, skierowane zarówno do samorządów, organizacji pozarządowych, jak i samych odbiorców wsparcia, składają się trzy zasadnicze elementy:
A. Metodyka monitorowania kontraktowanych usług społecznych.
B. System informatyczny, wspomagający zbieranie wystandaryzowanych danych.
C. Pakiet edukacyjny dot. stosowania metody monitorowania kontraktowanych usług społecznych oraz korzystania z systemu informatycznego.

A. Monitoring usług odbywa się poprzez porównywanie parametrów świadczonych usług z obowiązującymi dla nich standardami i miernikami. Systematyczne zbieranie danych w trakcie realizacji usługi daje możliwość podjęcia działań doskonalących zarówno po stronie urzędów, jak i organizacji pozarządowych. Dzięki temu możliwy jest wzrost jakości i efektywności działań realizowanych przez NGO, który jednocześnie przekłada się na zwiększone zadowolenie odbiorców usług.

B. System informatyczny jest istotnym uzupełnieniem metody monitoringu. Służy on do obsługi całego procesu kontraktowania usług: od ogłoszenia konkursu przez JST, poprzez złożenie ofert przez NGO, ocenę i wybór oferty, przygotowanie sprawozdań z realizacji usługi, po monitoring i ocenę jakości oraz efektywności wsparcia udzielanego przez NGO. System składa się z dwóch części: Generatora Wniosków Aplikacyjnych, przeznaczonego dla NGO i aplikacji pn. Elektroniczne Wspomaganie Monitoringu Kontraktowanych Usług, służącej JST na każdym etapie całego procesu kontraktowania, umożliwiającej m.in. analizę ofert i sprawozdań składanych przez NGO, pomagającej kontrolować zgodność realizacji usług z założonymi poziomami ilościowymi i jakościowymi z uwzględnieniem przyjętych standardów realizacji usługi (automatyczna kalkulacja mierników). Filmy instruktażowe pokazujące jak korzystać z systemu informatycznego można obejrzeć na stronach: http://ngo.krakow.pl/mowis/192922,artykul,si_nawikus_-_filmy.htmlhttps://www.youtube.com/channel/UCmg-xQ75x24CsNGlCQj9B5A.

C. Pakiet edukacyjny służy budowaniu i rozwijaniu kompetencji umożliwiających skuteczne i efektywne posługiwanie się Narzędziem Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych. Pakiet ten pozwala uzyskać umiejętności niezbędne do przygotowania, realizacji i badania wartości kontraktowanych usług społecznych (z wykorzystaniem systemu informatycznego lub bez). Jest przeznaczony zarówno dla pracowników JST jak i NGO świadczących usługi społeczne. Pakiet umożliwia również replikację metody przez inne jednostki. Składa się na niego:

Wszystkie materiały dot. wykorzystania narzędzia NAWIKUS znajdują się na stronie internetowej www.fundacja.e-gap.pl/nawikus - w zakładce Narzędzia.

Jak skorzystać z NAWIKUSA?
Wdrożenie NAWIKUSA jest łatwe i wymaga jedynie poświęcenia czasu przez pracowników JST czy NGO, niezbędnego na poznanie szczegółów metody oraz wprowadzenie zmian organizacyjnych z nią związanych (m.in. przygotowanie pracowników i dokumentacji, zmiany procedur, itp.). Ułatwiają to materiały składające się na opisany powyżej pakiet edukacyjny.
Informacje na temat wdrożenia systemu informatycznego można znaleźć tutaj (plik PDF).

Jakie korzyści daje NAWIKUS
Dzięki zastosowaniu narzędzia JST zyskują możliwość systematycznego monitorowania efektywności ekonomicznej i jakości zlecanych usług społecznych. Dzięki zastosowaniu kryteriów ilościowych i jakościowych pozyskane dane mogą być wykorzystywane przez JST na potrzeby tworzenia zbiorczych zestawień i porównań między podmiotami wykonującymi usługi. Produkt usprawnia też współpracę z NGO oraz zwiększa jej transparentność. Jego elementem jest również narzędzie badające efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji usług na kontraktowanie. Ponadto dla JST bardzo istotną funkcjonalnością NAWIKUSa jest wspomniany wcześniej system informatyczny wspomagający proces monitoringu.

Z kolei organizacje realizujące zlecone usługi dzięki wprowadzeniu standardów mogą zwiększyć swoją efektywność i poznać opinię osób korzystających z usług, co jednocześnie umożliwi im lepsze wyprofilowanie oferty, a tym samym przyczyni się do podniesienia jakości wsparcia. Ponadto NGO korzystając z systemu informatycznego mogą sprawniej aplikować o środki publiczne (ograniczenie ryzyka popełnienia błędów formalnych, usprawnienie sprawozdawczości, możliwość wykorzystania ofert archiwalnych do pracy nad bieżącymi projektami, oszczędność czasu).

NAWIKUS opracowano w ramach projektu „PI NAWIKUS – Innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Gminę Miejską Kraków.

ZOBACZ: STRONA PROJEKTU "PI NAWIKUS – INNOWACYJNA METODA MONITORINGU KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH"

nawikus_strona.jpg

 

 

 

nawikus_logotypy_listwa.jpg

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy