Dokument archiwalny

Projekt WiP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków

Gmina Miejska Kraków (Partner Projektu) oraz Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (Lider Projektu) realizowały wspólnie projekt pod nazwą "WiP - Współpraca i partycypacja organizacji pozarządowych w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków". Przedmiotem projektu WiP było podniesienie jakości współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi.

Projekt WiP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków
Fot. www.fundacja.e-gap.plProjekt pn. WiP – Wspólpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, nr projektu: POKL.05.04.02-00-H12/13.

Przedmiotem projektu WiP było podniesienie jakości współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi.

Cel główny projektu: Podniesienie jakości współpracy Urzędu Miasta Krakowa oraz organizacji pozarządowych poprzez przeprowadzenie działań szkoleniowych, aktywizacyjnych, badawczych.

Grupy docelowe projektu:

 1. Pracownicy Urzędu Miasta Krakowa oraz jednostek organizacyjnych Miasta Krakowa.
 2. Radni Miasta Krakowa i Radni Dzielnic, a także przedstawiciele Komisji ds. współpracy oraz Komisji ds. dialogu.
 3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i ich porozumień z terenu Gminy Miejskiej Kraków.

Zadania:

Zadanie 1. NGO a polityki publiczne w Gminie Miejskiej Kraków

 • Badanie i analiza lokalnych problemów i wyzwań, w tym problemów społecznych oraz możliwości ich rozwiązania z perspektywy działalności organizacji pozarządowych działających w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków
 • Ocena wzajemnych relacji i jakości współpracy GMK i NGO metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy.
 • Moduł informatyczny usprawniający prowadzenie konsultacji społecznych z NGO.
 • Interaktywna mapa NGO i inicjatyw obywatelskich miasta Krakowa poprzez dodanie modułu do platformy ngo.krakow.pl.

Zadanie 2. Sprawna współpraca finansowa i poza finansowa

 • Badania w zakresie standaryzacji usług publicznych Gminę Miejską Kraków realizowanych przez organizacje pozarządowe z terenu Krakowa (desk-research).
 • Opracowanie standardów realizacji usług publicznych na 2 poziomach (ogólnym i specjalistycznym) + konsultacje wypracowanych standardów.
 • Wprowadzenie standardów do polityki publicznej GMK – wdrożenie poprzez akty prawa lokalnego.
 • Opracowanie internetowego poradnika poruszania się po zasadach realizacji współpracy finansowej i pozafinansowej w ramach Gminy Miejskiej Kraków na ngo.krakow.pl.

Zadanie 3. Włączenie poprzez promocję i informację

 • Wydarzenia organizowane ramach projektu:
 1. Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa: prezentacja NGO, targi, zajęcia z rękodzieła, występy artystyczne i inne.
 2. Forum Organizacji Pozarządowych: wymiana doświadczeń, spotkania przedstawicieli NGO ze sferą administracji publicznej i biznesu.
 3. Konferencje: otwierająca i zamykająca projekt.
 • Przewodnik dla NGO po procedurach prawnych GMK w zakresie współpracy i partycypacji społecznej.
 • Wsparcie szkoleniowe w postaci 2 cykli szkoleniowych
 1. „Akademia Kraków dla NGO" – praktyczne stosowanie i wdrażanie standardów organizacyjno – menedżerskich i finansowych NGO, prawo, podatki i rachunkowość NGO.
 2. „Klauzule społeczne w praktyce" dla przedstawicieli administracji publicznej i NGO z zakresu stosowania klauzul społecznych.
 • Wsparcie doradcze – uruchomienie Punktu Doradczego dla organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich miasta Krakowa - doradztwo w zakresie m.in. prawo, podatki i rachunkowość, nowe media, finanse zwrotne i bezzwrotne.

 

ZOBACZ TAKŻE

STRONA PROJEKTU PROWADZONA PRZEZ FUNDACJĘ GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 WiP_listwa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy