Lokale dla NGOs

W ramach swej działalności Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych udostępnia swoje pomieszczenia - sale: komputerową i konferencyjno-szkoleniową organizacjom pozarządowym, instytucjom realizującym zadania pożytku publicznego, inicjatywom społecznym.

Ośrodek dysponuje salą szkoleniowo-konferencyjną wraz z wyposażeniem (m.in. rzutnik multimedialny wraz z laptopem, dostępem do sieci Internet, TV LCD, flip-chart) dla grupy ok. 20 osób oraz salą komputerową na 12 stanowisk.

Lokale dla NGOs
Fot. Organizacje Pozarządowe

Sale mogą być udostępniane zgodnie regulaminem określonym w Zarządzeniu Nr 303/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2011 r.

Rezerwacji sal MOWIS dokonuje się on-line poprzez system elektronicznej rezerwacji sal miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych, a informacja o realizowanych w ośrodku projektach publikowana jest na stronach www.ngo.krakow.pl.

Zobacz:

Inną formą pomocy lokalowej świadczonej przez Gminę Miejską Kraków na rzecz III sektora jest możliwość wynajmowania przez organizacje w trybie bezprzetargowym, komunalnych lokali użytkowych, zgodnie z procedurą realizowaną przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.

Zobacz:

Zgodnie z obowiązującymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków regulacjami prawnymi, gminny lokal użytkowy w trybie bezprzetargowym może zostać wynajęty przez każdego wnioskodawcę, bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, po spełnieniu warunków określonych  w § 3 uchwały Nr XXXIV/445/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz  w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal oraz w Rozdziale IV pt. „ Regulamin postępowania w przypadku wynajmu lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym " zarządzenia Nr 856/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia  5 maja 2008 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.).

W celu podjęcia przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie stosownych działań w kierunku realizacji złożonego przez wnioskodawcę wniosku konieczne jest  jego uzupełnienie o poniżej wymienione dokumenty i zaświadczenia:

 • kserokopię dokumentu poświadczającego wpis do właściwego rejestru, z którego będzie wynikać, że prowadzona jest ona od co najmniej 2 lat,
 • kserokopię statutu lub innego dokumentu właściwego dla prawnej formy działalności, określającego zakres i przedmiot działania,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków (opłat lokalnych, czynszów dzierżawnych) na rzecz gminy (Urzędu Gminy) właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności, w tym gospodarczej oraz miejsce siedziby,
 • zaświadczenie organu skarbowego o niezaleganiu z zapłatą podatków i należności właściwego dla miejsca prowadzenia działalności oraz miejsca siedziby

/zaświadczenia uznaje się za ważne, jeżeli zostały wydane nie wcześniej niż 14 dni przed dniem uzupełnienia wniosku/,

 • oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą należności wynikających z zawartych umów lub naliczanych z  tytułu  bezumownego użytkowania, których przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej Kraków lub pozostająca w zasobach lokalowych zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie,
 • informację o ilości zrzeszonych członków lub osób zatrudnionych oraz o liczbie osób objętych działaniem wnioskodawcy,
 • informację na temat planowanego sposobu wykorzystania lokalu w rozbiciu na rodzaje działalności (procent powierzchni) oraz planowanego czasu wykorzystania   lokalu użytkowego w ciągu doby,
 • oświadczenie o nieprowadzeniu działalności komercyjnej lub o przeznaczeniu całego dochodu z takiej działalności na cele statutowe oraz oświadczenie o nieprowadzeniu działalności politycznej,
 • dokumenty zaświadczające o kondycji finansowej wnioskodawcy, dotyczące dwóch  ostatnich lat  działalności, w tym: a) roczne sprawozdanie finansowe składane w Urzędzie Skarbowym, b) rachunki strat i zysków dla każdego roku odrębnie, c) roczne sprawozdanie z działalności składane w Urzędzie Statystycznym, względnie pisemne oświadczenie o braku obowiązku sporządzania i przedkładania tych sprawozdań z równoczesnym podaniem podstawy prawnej zwalniającej Wnioskodawcę z tego obowiązku,
 • dokumenty potwierdzające  merytoryczną  działalność  wnioskodawcy  za   okres dwóch ostatnich lat, przed datą złożenia wniosku.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 14 lub przesłać pocztą na wskazany wyżej adres.

Przedłożona przez wnioskodawcę dokumentacja skierowana zostanie do właściwych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, celem zaopiniowania. Po uzyskaniu stosownej opinii, kompletny wniosek wraz z propozycją wybranego lokalu będzie przedmiotem konsultacji z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa. Pozytywna ocena wniosku będzie podstawą do skierowania sprawy, za pośrednictwem  Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, do właściwej Komisji Rady Miasta Krakowa, celem  uzyskania opinii. Po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej Komisji Rady Miasta Krakowa zostanie przygotowane stosowne zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przydzielenia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na potrzeby wnioskodawcy.

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z obowiązującymi w Gminie Miejskiej Kraków regulacjami prawnymi, w trybie bezprzetargowym mogą być wynajmowane lokale, które:

 • były dwukrotnie  przeznaczone do wynajęcia w trybie aukcji,
 • nie znajdują się w strefie Extra,
 • stanowią w całości własność Gminy Miejskiej Kraków.

Zobacz:

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy