Dokument archiwalny

Akty prawne dotyczące III sektora

Akty prawne dotyczące III sektora
Fot. Organizacje Pozarządowe

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informujemy, że ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz.U. z 2015 poz. 1339) opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 9 września, weszła w życie w dniu 9 listopada 2015 r., z wyłączeniem art. 1 pkt. 32 oraz art. 4 ust. 1, które weszły w życie 24 września br.

Do pobrania także ujednolicony tekst ustawy, który weszła w życie w dniu 9 listopada 2015 r., z wyłączeniem art. 35 ust. 3 i 36 ust 1 i 1a które weszły w życie 24 września 2015 r. oraz oraz art. 10a, który zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Źródło: pozytek.gov.pl


Prawo o stowarzyszeniach
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2011 r., Nr 79, poz. 855).

Ustawa o fundacjach
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późń. zm.).

Ustawa o zbiórkach publicznych
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U z 2014 r. poz. 498).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25).

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25).

Źródło: www.pozytek.gov.pl


KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
 

FORMULARZE

1. Rejestracja stowarzyszenia / fundacji w KRS

KRS-W20 – formularz podstawowy, służący do zgłoszenia fundacji – jej nazwy, siedziby itd.
.rtf
KRS-WK – formularz – załącznik służący do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu oraz organu nadzorczego;

KRS-WM – równoczesne zgłoszenie działalności gospodarczej


2. Rejestracja zmian w stowarzyszeniu / fundacji w KRS

KRS–Z20 – wniosek podstawowy zmian

KRS–ZK – zmiany we władzach organizacji

KRS-ZM – zmiana przedmiotu działalności gospodarczej


3. Rejestracja organizacji pożytku publicznego (OPP)

a) Organizacje, które są już zarejestrowane w KRS, składają następujące formularze:

KRS-Z20

KRS-W-OPP


b) Organizacje, które nie miały obowiązku rejestracji w KRS (np. parafie, UKS itp.), składają następujące formularze:

KRS-W21

KRS-W-OPP


4. Rejstracja terenowej jednostki organizacyjnej (oddział, koło) stowarzyszenia / fundacji

KRS-Z20 – formularz podstawowy, wypełnia go organizacja macierzysta (zarząd główny), zgłaszając oddział bez osobowości prawnej

KRS-WA - formularz służący do zgłoszenia oddziału, koła bez osobowości prawnej


5. Rejestracja działalności gospodarczej – jeżeli już jesteśmy wpisani do KRS

KRS-W9

KRS-WM


6. Rozwiązanie stowarzyszenia / fundacji

KRS-Z61– formularz służący do zgłoszenia rozpoczęcia procesu likwidacji organizacji

KRS-ZK– służy do zgłoszenia informacji o zmianach we władzach organizacji. Za pomocą tego formularza wykreślamy osoby wchodzące w skład zarządu łącznie ze sposobem reprezentacji oraz o osobach wchodzących w skład organu kontroli wewnętrznej (komisja rewizyjna)

KRS-ZR - służy do zgłoszenia osób będących likwidatorami organizacji. Jeśli likwidatorów jest więcej niż jeden wypełnia się kolejne formularze

KRS-X2 - służy do wykreślenia organizacji z KRS


Akty prawa lokalnego

Uchwały Rady Miasta Krakowa

Uchwała Nr VI/72/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia ''Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018''.

Uchwała Nr CXXI/1938/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia ''Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 2015''.

Uchwała Nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała Nr XXXIV/432/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 2474/2016 z dnia 26.09.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania systemu NAWIKUS - Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych.

Zarządzenie Nr 1924/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.07.2015 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Krakowa systemu informatycznego NAWIKUS - Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, w skrócie NAWIKUS.

Zarządzenie Nr 3373/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie koordynacji i współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zmianami) oraz usprawnienia przepływu informacji zewnętrznej i wewnętrznej dotyczącej tej współpracy.

Zarządzenie Nr 2638/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Zarządzenie Nr 3360/2013 Prezydenta Miasta Krakow z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zasad tworzenia i funkcjonowania Dzielnicowych Centrów Organizacji Pozarządowych.

Zarządzenie Nr 2301 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 października 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2138 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przyjęcia wzoru formularza konsultacji do projektów aktów prawa miejscowego konsultowanych na podstawie uchwały nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącychdziałalności statutowej tych organizacji oraz opracowania raportu o wynikach konsultacji.

Zarządzenie Nr 303/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udostępniania sal szkoleniowo-konferencyjnych oraz sali komputerowej przez Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych - MOWIS Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa na potrzeby organizacji pozarządowych i innych podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536) oraz grup nieformalnych działających w obszarze trzeciego sektora.

Usługi/procedury Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskich Jednostek Organizacyjnych

Procedura Nr SO-23 Wydziału Spraw Społecznych UMK pn. Prowadzenie wewnętrznej ewidencji stowarzyszeń zwykłych nieposiadających osobowości prawnej.

Procedura Nr SO-24 Wydziału Spraw Społecznych UMK pn. Prowadzenie wewnętrznej ewidencji terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń bez samodzielnej osobowości prawnej.

Procedura Nr SO-25 Wydziału Spraw Społecznych UMK pn. Przyznawanie tytułu Filantrop Krakowa.

Procedura Nr ZBK-1 Zarządu Budynków Komunalnych pn. Najem lokalu użytkowego drogą bezprzetargową.

Procedura Nr KP-2 Kancelarii Prezydenta UMK pn. Udzielanie przez Prezydenta Miasta Krakowa wsparcia (patronat honorowy, członkostwo w komitecie honorowym) przedsięwzięciom i wydarzeniom.

Źródlo: www.bip.krakow.pl


Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy