Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Mosaic

Numer w ewidencji: 143
Data wpisów do ewidencji: 2020-08-18
Cel/cele działania: a. prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, b. aktywizacja i dążenie do zjednoczenia się młodzieży, c. promocja twórczości młodzieży, d. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, e. wspieranie świadomości kulturalnej, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, f. propagacja ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, g. wspieranie umiejętności interpersonalnych młodzieży.
Teren działania: Polska
Środki działania: a. regularne spotkania Członków Stowarzyszenia, b. uczestnictwo i tworzenie projektów artystycznych, c. organizacje wernisaży, pikników, wystaw, warsztatów i wykładów, dające możliwość wymiany poglądów, wzajemnej nauki i wykształtowania pożądanych umiejętności interpersonalnych wśród młodzieży, d. współpracę artystyczną z domami kultury, szkołami, organizacjami, stowarzyszeniami czy fundacjami, e. tworzenie portfolio w formie indywidualnych albumów Członków, f. organizowanie regularnych przeglądów tematycznych, dających możliwość dołączenia do Stowarzyszenia.  g. działalność na rzecz integracji i reintegracji młodzieży, h. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa, i. promocje i organizacje wolontariatu.
Adres siedziby: ul. 28 lipca 1943 r. 27/ 1
30 - 233 Kraków
Reprezentacja: Członkami zarządu są:
Gabriela Woźniak - Członek Zarządu Marcin Kamiński - Członek Zarządu Piotr Leżański - Członek Zarządu Monika Kacza - Członek Zarządu Każdy z członków Zarządu może samodzielnie reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz. Każdy z członków Zarządu może samodzielnie podejmować wszystkie decyzje dotyczące Stowarzyszenia, w tym także samodzielnie podpisywać umowy z grantodawcami, bankami i zleceniobiorcami. Samodzielnie podejmowane decyzje nie wymagają podjęcia uchwały. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.
Organ kontroli wewnętrznej: Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności:
Uchwała z dnia 22.07.2020 r.
Status OPP: NIE
pokaż metkę
Osoba publikująca DOMINIKA NOWAKOWSKA-GRELA
Podmiot publikujący Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia