Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

"Zielone Swoszowice"

Numer w ewidencji: 86
Data wpisów do ewidencji: 2018-11-14
Cel/cele działania: a. dbałość o harmonijny i przyjazny mieszkańcom rozwój Swoszowic, z jednoczesnym uwzględnieniem naturalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru osiedla, b. prowadzenie działań zmierzających do poznania zasobów przyrodniczych fauny i flory osiedla, c. podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, d. promocja inicjatyw społecznych, e. wspieranie harmonijnego organizowania terenów zielonych osiedla.
Teren działania: Rzeczpospolita Polska
Środki działania: a. zbieranie opinii mieszkańców w kwestiach ich dotyczących, wypracowywanie wspólnego stanowiska oraz formułowanie wniosków przedstawianych instytucjom samorządowym i państwowym, b. wypracowywanie propozycji rozwoju Swoszowic zgodnych z charakterem osiedla o charakterze jednorodzinnym i uzdrowiskowym, c. wypowiadanie się w sprawach publicznych dotyczących rozwoju Swoszowic, także w kontekście rozwoju osiedli sąsiedzkich, d. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji, e. pozyskanie dla lokalnych inicjatyw społecznych i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia instytucji i organizacji samorządowych i państwowych: Rady Dzielnicy X Swoszowice, Rady Miasta Krakowa, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego i organizacji pozarządowych, f. wspieranie utrzymania statusu dzielnicy uzdrowiskowej, co pozwoli na korzystne zachowanie proporcji terenów zielonych do terenów zabudowanych oraz ograniczenie wielkości budynków zgodnie z "Ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych" (Dz. U. 2012 poz. 651), g. wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego województwa małopolskiego, h. inne działania realizujące cele statutowe.
Adres siedziby: ul. Adama Krzyżanowskiego 29
30 - 698 Kraków
Reprezentacja: Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela:
Dorotę Kozak
Organ kontroli wewnętrznej: Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności:
Uchwała nr 02/2018 z 31.10.2018 r.
Status OPP: NIE
pokaż metkę
Osoba publikująca ANNA KIEDIK
Podmiot publikujący Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych