FestivALT

Numer w ewidencji:
98
Data wpisów do ewidencji:
2019-03-15
2020-03-04
Cel/cele działania:
a. Działalność obejmująca twórczość, produkcję oraz inspirowanie dzieł sztuki z różnych dyscyplin: teatru, sztuk wizualnych, interwencji artystycznych, site-specific art, muzyki, konsultacji społecznych - odnoszących się do złożoności życia żydowskiego we współczesnej Polsce; b. Tworzenie - poprzez wspólną eksperymentalną działalność artystyczną, której istotą jest dialog - nowych form działalności wspólnot żydowskich w Polsce; c. Uruchomienie - w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania FestivALT’u - nowych kanałów komunikowania się i współpracy krakowskich wspólnot żydowskich między sobą i z każdym innym podmiotem; d. Systematyczna współpraca z krakowskimi organizacjami o podobnym charakterze, nie zajmującymi się tematami żydowskimi; e. Budowanie dialogu poza podziałami społecznymi i ideologicznymi oraz wzmacnianie głosu grup marginalizowanych; f. Ochrona pamięci i dziedzictwa polsko-żydowskiego poprzez podejmowanie rozmaitych działań artystycznych i aktywizm społeczny; g. Afirmacja - w metodach działania - otwartości, przejrzystości i demokratycznego zarządzania jako ważnych elementów dobra publicznego.  h. Oraz dzialność pożytku publicznego w zakresie: i. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ii. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; iii. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; iv. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; V. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; vi. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; vii. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; viii. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ix. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; X. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; xi. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; xii. turystyki i krajoznawstwa; xiii. porządku i bezpieczeństwa publicznego; xiv. upowszechniania i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; XV. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; xvi. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; xvii. promocji i organizacji wolontariatu; xviii. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; xix. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; XX. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; XXI. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym, w pkt 1—32.;
Teren działania:
Polska
Środki działania:
a. działalność artystyczną obejmującą tworzenie i zamawianie sztuki odnoszącej się do złożoności życia żydowskiego we współczesnej Polsce, b. działania edukacyjne, szkolenia, seminaria, wykłady, zjazdy, kongresy, konferencje, debaty, i inne formy służące gromadzeniu i wymianie informacji oraz propagowaniu idei rozwijanych przez Stowarzyszenie c. programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na tematy żydowskie d. działalność publicystyczną i popularyzatorską o tematyce żydowskiej e. współpracę z organizacjami i instytucjami lokalnymi i zagranicznymi realizującymi cele w jakimkolwiek punkcie zbieżne z celami Stowarzyszenia, f. organizowanie różnych form aktywności społecznej i cywilnej, g. aktywny udział w lokalnym życiu publicznym, h. kształcenie nowego pokolenia aktywistów i liderów społecznych, i. działania na rzecz edukacji wielokulturowej, pluralistycznego, otwartego i wolnego od uprzedzeń społeczeństwa, j. budowania forum do dialogu poza podziałami i merytorycznej debaty publicznej, budujące poczucie wspólnoty.
Adres siedziby:
ul. Dietla 29/ 1
31-070 Kraków
Reprezentacja:
Członkami zarządu są:
1. Natalia Czarkowska - Współdyrektorka 2. Magdalena Rubenfeld Koralewska - Współdyrektorka 3. Adam Schorin - Współdyrektor 4. Michael Rubenfeld - Współdyrektor Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych oraz podejmowania czynności nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu uprawniony jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Organ kontroli wewnętrznej:
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności:
Uchwała nr 2 z 08.03.2019 r.
Uchwała 3/10 z 13 lutego 2020 r.
Status OPP:
NIE
Data: 2020-03-04 pokaż metkę
Osoba publikująca: DOMINIKA NOWAKOWSKA-GRELA
Podmiot publikujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia