Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2020 - Wydział Sportu

 

 

 

 

KOMUNIKAT z dnia 12 listopada 2020 roku

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ze względu na wyczerpanie środków finansowych, informuje o zakończeniu naboru ofert, (publikacja komunikatu o rozpoczęciu naboru nastąpiła w dniu 8 października 2020 roku), składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację w 2020 roku:

 • Zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn.: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

KOMUNIKAT Z DNIA 14.10.2020

W związku z DECYZJĄ o zamknięciu Urzędu Miasta Krakowa dla bezpośredniej obsługi klienta od dnia 14.10.b.r. Wydział Sportu informuje, że bezpośrednie SKŁADANIE OFERT w formie tradycyjnej, tj. w kopercie, zaadresowanej na Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541  Kraków, z adnotacją „Oferta – art. 19a” możliwe będzie wyłącznie do skrzynki Wydziału Sportu, zlokalizowanej w budynku Urzędu Miasta Krakowa - punkcie obsługi mieszkańców od str. ul. Kordylewskiego.

Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami
w zakresie funkcjonowania Urzędu, przypominamy, że skan wypełnionej i kompletnej oferty, podpisanej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: sp.umk@um.krakow.pl   (dołączenie oryginałów ofert, celem dopełnienia i  potwierdzenia w rzeczywistości realizacji zadania publicznego wymagane będzie finalnie do umów zawieranych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Możliwe jest również przesyłanie ofert za pośrednictwem usługi pocztowej.

KOMUNIKAT z 8 października 2020 r.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania wniosków wraz z ofertą – zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania, na realizację w 2020 r. zadania publicznego, w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1057):

 • Zadanie publiczne o charakterze lokalnym lub regionalnym pn. wspieranie
  i upowszechnianie kultury fizycznej
 1. Oferta winna dotyczyć realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym przeprowadzanego na terenie Miasta Krakowa.
 2. Czas realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
 3. Wysokość dofinansowania lub finansowania realizacji zadania nie może przekraczać kwoty 10 000 zł.
 4. Łączna kwota środków finansowych przekazanych temu samemu klubowi sportowemu
  w tym trybie w bieżącym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
 5. Formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055)
 6. Syntetyczny opis zadania publicznego (pkt III ust. 3) musi zawierać takie elementy, jak:
  • precyzyjna informacja, do kogo skierowane jest zadanie – odbiorca /grupy odbiorców (kategoria wiekowa, liczba osób itp.),
  • wskazanie czasu oraz miejsca bezpośredniej realizacji zadania,
  • krótki opis przyczyn (motywu) woli podjęcia realizacji zadania
  • krótki opis planowanych działań wraz ze wskazaniem liczbowym ich skali,
   np. poszczególnych etapów realizacji zadania, liczby osób bezpośrednio obsługujących zadanie, zakresu działań wykonywanych przez poszczególne osoby w ramach realizacji zadania, przewidywanego do wykorzystania wkładu rzeczowego,
  • jednoznaczne określenie w jaki sposób podczas realizacji zadania spełnione zostaną wymagania związane z bieżącą sytuacją epidemiczną wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodne z obowiązującymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.
 7. Wsparcie realizacji zadania publicznego odbywa się w ramach wytycznych „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020” (uchwała Nr XXX/791/19 Rady Miasta Krakowa z 4 grudnia 2019 r.). W związku z tym:
 • oferta winna bezwzględnie zawierać w pkt. III ust. 4 (opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego) wskazanie, w jaki sposób realizacja zadania przyczyni się do promowania aktywnych form spędzenia wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wspierania rozwoju młodych talentów w ramach działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wzmacniania czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym;
 • w ramach zakresu rzeczowego zadania publicznego, w części dotyczącej krótkiej charakterystyki oferenta (pkt. III ust.5) winny zostać wykazane osoby, posiadające odpowiednio udokumentowane kwalifikacje w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży.
 1. Rekomendowany termin złożenia oferty – co najmniej 21 dni przed wnioskowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania.
 2. Informacja jest adresowana do organizacji pozarządowych – osób prawnych prowadzących działalność pożytku publicznego dotyczącą sportu, których działalność statutowa ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej, związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami w zakresie funkcjonowania Urzędu, skan wypełnionej i kompletnej oferty, podpisanej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: sp.umk@um.krakow.pl. Dołączenie oryginałów ofert, celem dopełnienia i potwierdzenia w rzeczywistości realizacji zadania publicznego wymagane będzie finalnie do umów zawieranych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Możliwe jest również składanie ofert w formie tradycyjnej, tj. w kopercie, zaadresowanej na Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków, z adnotacją „Oferta – art. 19a” osobiście na Dzienniku Podawczym UMK, zlokalizowanym w budynku Urzędu Miasta Krakowa - punkcie obsługi mieszkańców przy al. Powstania Warszawskiego 10 – wyjście od str. ul. Kordylewskiego lub za pośrednictwem usługi pocztowej.

W przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego objętego ofertą oraz dostosowania jego zakresu do panujących warunków zewnętrznych i ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, do 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, zostanie ona zamieszczona na okres 7 dni:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. w siedzibie Wydziału Sportu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
 3. na stronie internetowej www.ngo.krakow.pl

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, klubowi sportowemu może zostać zlecona realizacja zadania objętego ofertą, z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oryginał oferty stanowi załącznik do umowy.

W załączeniu:

 1. uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

KOMUNIKAT z 6 lipca 2020 r.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ze względu na wyczerpanie środków finansowych, informuje o zakończeniu naboru ofert (publikacja komunikatu o rozpoczęciu naboru nastąpiła w dniu 18 czerwca 2020 roku), składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1057) na realizację w 2020 roku na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice zadania:

 • Organizacja wydarzeń sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

KOMUNIKAT z 18.06.2020 r.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania wniosków wraz z ofertą – zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania,  na realizacje w 2020 roku na terenie Dzielnicy Nr XV Mistrzejowice zadania publicznego, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020, z 2020 r. poz. 284) pn.:

 • Organizacja wydarzeń sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

1. Oferta winna dotyczyć realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym przeprowadzonym na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice.

2. Czas realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

3. Wysokość dofinansowania lub finansowania realizacji zadania nie może przekraczać kwoty 10 000 zł.

4. Łączna kwota środków finansowych przekazanych temu samemu klubowi sportowemu w tym trybie w bieżącym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

5. Formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055)

6. Syntetyczny opis zadania publicznego (pkt III ust. 3) musi jednoznacznie określać, w jaki sposób podczas realizacji zadania spełnione zostaną wymagania związane z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodne z obowiązującymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.

7. Opis winien zawierać takie elementy, jak:

 • do kogo skierowane jest zadanie – odbiorca (kategoria wiekowa, liczba itp.),
 • sposób realizacji zadania podczas stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
 • krótki opis przyczyn (motywu) woli podjęcia realizacji zadania,
 • wskazanie czasu oraz miejsca bezpośredniej realizacji zadania,
 • krótki opis planowanych działań wraz ze wskazaniem liczbowym ich skali,
  np. grup odbiorców zadania, liczby osób bezpośrednio obsługujących zadanie, zakresu działań wykonywanych przez poszczególne osoby w ramach realizacji zadania, przewidywany do wykorzystania wkład rzeczowy.

8. Rekomendowany termin złożenia oferty – co najmniej 21 dni przed wnioskowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania.

9. Informacja jest adresowana do organizacji pozarządowych – osób prawnych prowadzących działalność pożytku publicznego dotyczącą sportu na terenie dzielnicy XV Mistrzejowice, których działalność statutowa ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami  w zakresie funkcjonowania Urzędu, skan wypełnionej i kompletnej oferty, podpisanej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: sp.umk@um.krakow.plDołączenie oryginałów ofert, celem dopełnienia i  potwierdzenia w rzeczywistości realizacji zadania publicznego wymagane będzie finalnie do umów zawieranych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Możliwe jest również składanie ofert w formie tradycyjnej, tj. w kopercie, zaadresowanej na Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541  Kraków, z adnotacją „Oferta – art. 19a” osobiście do skrzynki Wydziału Sportu, zlokalizowanej w budynku Urzędu Miasta Krakowa - punkcie obsługi mieszkańców od str. ul. Kordylewskiego lub za pośrednictwem usługi pocztowej.

W przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego objętego ofertą oraz dostosowania jego zakresu do panujących warunków zewnętrznych i ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, do 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, zostanie ona zamieszczona na okres 7 dni:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. w siedzibie Wydziału Sportu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
 3. na stronie internetowej www.ngo.krakow.pl

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, klubowi sportowemu może zostać zlecona realizacja zadania objętego ofertą, z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oryginał oferty stanowi załącznik do umowy.

W załączeniu:

 1. uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


KOMUNIKAT z dnia 2.06.2020 r.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ze względu na wyczerpanie środków finansowych, informuje o zakończeniu naboru ofert, (publikacja komunikatu o rozpoczęciu naboru nastąpiła w dniu 11 maja 2020 roku) składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020, z 2020r. poz. 284) na realizację w 2020 roku:

 • Zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn.: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

KOMUNIKAT z dnia 11.05.2020 r.

W ramach szczególnych zasad wsparcia ekonomicznego podmiotów prowadzących działalność sportową na terenie Miasta Krakowa, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi stanu epidemii COVID-19 w Polsce, realizując zapisy dotyczące rozwiązań pomocowych zawarte w Zarządzeniu nr 910/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2020 r., Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania ofert na podstawie przepisów art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020, z 2020 r. poz. 284).

1. Oferta winna dotyczyć realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020.

2. Czas realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

3. Wysokość dofinansowania lub finansowania realizacji zadania nie może przekraczać kwoty 10 000 zł.

4. Łączna kwota środków finansowych przekazanych temu samemu klubowi sportowemu w tym trybie w bieżącym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

5. Formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055)

6. Wsparcie realizacji zadania publicznego odbywa się w ramach wytycznych „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020” (uchwała Nr XXX/791/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2019 r.). W związku z tym:

6.1. w ramach zakresu rzeczowego zadania publicznego (pkt III), w części dotyczącej krótkiej charakterystyki oferenta (pkt III ust. 5) winny zostać wykazane osoby, posiadające odpowiednio udokumentowane kwalifikacje w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży;

6.2. oferta winna bezwzględnie zawierać w pkt III ust. 4 (opis zakładanych rezultatów realizacji zadania) precyzyjny opis, w jaki sposób realizacja zadania przyczyni się do promowania aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wspierania rozwoju młodych talentów w ramach działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wzmacniania czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym.

7. Syntetyczny opis zadania publicznego (pkt III ust. 3) musi jednoznacznie określać, w jaki sposób podczas realizacji zadania spełnione zostaną wymagania związane z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodne z obowiązującymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.

8. Opis winien zawierać takie elementy, jak:

8.1. do kogo skierowane jest zadanie – odbiorca (kategoria wiekowa, liczba itp.),

8.2. sposób realizacji zadania podczas stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

8.3. krótki opis przyczyn (motywu) woli podjęcia realizacji zadania,

8.4. wskazanie czasu oraz miejsca bezpośredniej realizacji zadania,

8.5. krótki opis planowanych działań wraz ze wskazaniem liczbowym ich skali, np. grup odbiorców zadania, liczby osób bezpośrednio obsługujących zadanie, zakresu działań wykonywanych przez poszczególne osoby w ramach realizacji zadania, przewidywany do wykorzystania wkład rzeczowy.

9. Rekomendowany termin złożenia oferty – co najmniej 21 dni przed wnioskowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania.

10. Informacja jest adresowana do organizacji pozarządowych – osób prawnych prowadzących działalność pożytku publicznego dotyczącą sportu, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków w obszarze o którym mowa w art. 4 ust.1 pkt 17 ww. ustawy, tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, niedziałających w celu osiągnięcia zysku i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, których działalność statutowa ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami w zakresie funkcjonowania Urzędu, skan wypełnionej i kompletnej oferty, podpisanej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: sp.umk@um.krakow.pl. Dołączenie oryginałów ofert, celem dopełnienia i potwierdzenia w rzeczywistości realizacji zadania publicznego wymagane będzie finalnie do umów zawieranych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Możliwe jest również składanie ofert w formie tradycyjnej, tj. w kopercie, zaadresowanej na Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków, z adnotacją „Oferta – art. 19a” osobiście do skrzynki Wydziału Sportu, zlokalizowanej w budynku Urzędu Miasta Krakowa - punkcie obsługi mieszkańców od str. ul. Kordylewskiego lub za pośrednictwem usługi pocztowej.

W przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego objętego ofertą oraz dostosowania jego zakresu do panujących warunków zewnętrznych i ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, do 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, zostanie ona zamieszczona na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w siedzibie Wydziału Sportu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej www.ngo.krakow.pl

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, klubowi sportowemu może zostać zlecona realizacja zadania objętego ofertą, z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oryginał oferty stanowi załącznik do umowy.

W załączeniu:

1) uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2) uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zadania publiczne o charakterze lokalnym lub regionalnym w 2020 r. - Dzielnice

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "„Dzielnicowy Volleyball 2020”/Dzielnica nr XV Mistrzejowice". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 lipca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Młodzieżowa Piłkarska Liga Szóstek „Mistrzejowice”/Dzielnica XV Mistrzejowice". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 lipca 2020 r.

 


Zadania publiczne o charakterze lokalnym lub regionalnym w 2020 r.

OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO O CHARAKTERZE LOKALNYM LUB REGIONALNYM w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizyczne do rozpatrzenia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy):

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Zajęcia rekreacyjne z piłki siatkowej dla dziewcząt w wieku szkolnym". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 maja 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Zajęcia rekreacyjne z piłki siatkowej dla chłopców w wieku szkolnym". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 maja 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Wakacje z łucznictwem". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 maja 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Wakacje z piłką nożną". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 maja 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych piłki nożnej". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 maja 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w KS „Bronowianka” w czasie epidemii COVID-19". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 maja 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Uruchomienie i promocja nowej grupy naborowej w pierwszej w Krakowie bezpłatnej akademii piłkarskiej dla dzieci” . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 maja 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "ABC z mapą” . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 maja 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Darmowy wrzesień – bezpłatne treningi piłkarskie dla przedszkolaków” . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 maja 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego tryby życia” . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 maja 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w czasie trwania epidemii COVID-19” . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 maja 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Zajęcia rekreacyjno- sportowe dla zawodników klubu „SMS GALICJA” . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 maja 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Trenuj z NAS – zostań mistrzem” . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 maja 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w czasie stanu epidemicznego” . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 maja 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Piłkarskie wakacje z Grębałowianką” . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 maja 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Zajęcia dla Tancerzy oraz przygotowanie do udziału w turniejach on-line realizowanych przez Związek MZTAN” . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Zajęcia rekreacyjne z piłki siatkowej halowej dla młodzieży szkolnej” . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Zajęcia rekreacyjne z piłki siatkowej plażowej dla młodzieży szkolnej” . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Z e-treningu na boisko” . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Zajęcia z gimnastyki artystycznej grupy wyczynowej ” . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Rugby wraca na boisko” . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Wspieranie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Miejskiej Kraków” . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Zajęcia z akrobatyki sportowej grupy wyczynowej” . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej” . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Czas na trening” . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Wyjdź z domu na boisko” . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Letnie nartowanie” . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Sportowe wakacje dla dzieci” . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Sportowe wakacje” . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Airtrackowe wyzwanie” . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Wakacje w kajaku” . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Organizacja szkolenia piłkarskiego” . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Trenuj z Wilgą” . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży” . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Zajęcia online z Przedszkolakami". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Zajęcia taneczne sposobem na Covid19". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Wakacje z UMKS „Olimpic”". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Koń, mój przyjaciel”". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Jesienne jazdy – XXXIX Mistrzostwa OJK PEGAZ i Klubowe Zawody Hubertusowe”". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Organizacja zajęć rekreacyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Borek Fałęcki, które nie wyjeżdżają na wakacje". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Zajęcia sportowo – rekreacyjne z Klubem „MKS Mistrzejowice". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Zajęcia rekreacyjno-taneczne dla zawodników Stowarzyszenia Cheerleaders Kraków". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Zajęcia tenisowe dla dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Wakacje z tenisem dla dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat" . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez atrakcyjny program zajęć sportowych na świeżym powietrzu minimalizujący uzależnienia wśród dzieci i młodzieży" . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Wiślackie Wakacje Skrzatów" . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Szkolenie zawodników Krakowskiego Klubu Kajakowego Juniorzy i Młodzieżowcy" . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Gimnastyka dla każdego" . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Szkolenie zawodników Krakowskiego Klubu Kajakowego Dzieci, Młodzicy i Juniorzy Młodsi" . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych piłki nożnej" . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Zajęcia rekreacyjne z siatkówki dla chłopców i dziewcząt w wieku szkolnym" . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Akademia Arcymistrzów Szachowych" . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Zajęcia piłki nożnej dla grup dziecięcych w KS Rajsko w czasie pandemii COVID-19" . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn."Zajęcia piłki nożnej dla grup młodzieżowych w KS Rajsko w czasie pandemii COVID-19". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn."Szachowy Turniej o Wieżę Wolności 1918". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn."Zdrowo na sportowo". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn."Organizacja zajęć rekreacyjnych i sportowych dla dzieci w czasie wakacji". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn."Zajęcia z piłki ręcznej i ogólnorozwojowe grup sportowych KS Cracovia 1906". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn."Zajęcia sportowe dla dzieci w czasie epidemii Covid-19". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Halowy Turniej Piłki Nożnej z okazji Święta Niepodległości. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 października 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Mikołaj na sportowo 2020. Uwagi do oferty można zgłaszać do  19 października 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Turniej Piłki Nożnej o Puchar Niepodległości. Uwagi do oferty można zgłaszać do 22 października 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Koszykarski Turniej Andrzejkowy. Uwagi do oferty można zgłaszać do 13 listopada 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Mikołajkowa Akademia Sportu. Uwagi do oferty można zgłaszać do 13 listopada 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Mikołajki z Prądniczanką. Uwagi do oferty można zgłaszać do 20 listopada 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2020-10-12
Data aktualizacji: 2021-01-04
Powrót