Informacje Biura Funduszy Europejskich UMK

Konkurs ofert Prezydenta Miasta Krakowa

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w okresie od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Klub Rodziców z dziećmi do lat 3”.

Konkurs Ministra Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod hasłem „Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko oraz czyste powietrze”.

Konkurs Ministra Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa w ramach „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2017 roku”

Granty Fundacji PGE

Celem Fundacji PGE jest wspieranie projektów i działań, które są spójne ze Statutem Fundacji oraz przyczynią się do postrzegania Grupy Kapitałowej PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego.

Dotacje na współpracę polsko-niemiecką

Dotacje PNWM (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży) na działania mające  na celu nawiązanie kontaktów pomiędzy młodzieżą polską i niemiecką.

Zaproszenie do udziału w programie dotyczącym programowania

Fundacja TechSoup zaprasza do udziału w programie Meet and Code. Zgłoszenia można przesyłać do 15 września 2017 r.

Ogłoszono konkurs dotyczący prowadzenia centrum wsparcia

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku, w tym konsultacja działań w ramach zespołu roboczego utworzonego przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego oraz finansowanie działań badawczych, profilaktycznych i przyczyniających się w inny sposób do realizacji zadania.

Ogłoszono konkurs dotyczący zmiany wizerunku osób cierpiących na zaburzenia psychiczne

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Systematyczny przegląd mediów tj.: prasy, Internetu, radia i telewizji w zakresie przedstawiania osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i tematyki samobójstw.

Ogłoszono nabór do III edycji konkursu ''Tu mieszkam, tu zmieniam''

Fundacja Banku Zachodniego WBK i Bank Zachodni WBK ogłosili nabór do III edycji konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Wnioski można składać w terminie od 15 lipca do 30 września 2017 r.

Ogłoszono II edycję naboru grantobiorców do projektu dotyczącego kształcenia ustawicznego

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii ogłosiło drugą edycję naboru grantobiorców w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
POLECAMY
Norway Grants