Komunikat archiwalny

Wyniki głosowania na kandydatów do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

17 maja 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Organizacji Pozarządowych. Rozpoczęto głosowanie na  kandydatów do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wyniki głosowania na kandydatów do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Fot. Łukasz Żołądź/www.mmkrakow.pl

17 maja odbyło się Walne Zebranie Organizacji Pozarządowych. Obrady otworzył Krzysztof Klimczak Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych UMK, który powitał przybyłych oraz przedstawił informacje nt. przebiegu Walnego Zebrania wraz  z porządkiem obrad, przyjętym przez organizacje większością głosów.

Podczas zebrania spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje na Przewodniczącego Walnego Zebrania Organizacji Pozarządowych wybrano większością głosów Pana Stanisława Banasia.

Uczestnicy zebrania zgłosili i głosowali kandydatury na członków Komisji Wyborczej.

Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie:

 • Przewodnicząca: Ewa Ryks
 • Wiceprzewodnicząca: Urszula Smok

Członkowie:

 • Grzegorz Pioterek
 • Graniwid Sikorski
 • Bogdan Warzecha


Komisja Wyborcza przyjęła tryb pracy określając termin pełnienia dyżuru, umożliwiającego osobom uprawnionym - nieuczestniczącym w zebraniu - głosowanie na kandydatów do KRDPP.

Kandydaci do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zaprezentowali się przedstawicielom organizacji pozarządowych uczestniczącym w spotkaniu, podkreślając swoje dotychczasowe doświadczenie, działalność w III sektorze oraz zagadnienia, którymi planują zająć się w ramach prac w KRDPP.

Po zakończeniu Walnego Zebrania Organizacji Pozarządowych rozpoczęto głosowanie na kandydatów do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgodnie z decyzją Komisji Wyborczej obsługującej wybory organizacji pozarządowych do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, osoby uprawnione do głosowania na członków KRDPP (które nie oddały głosu na Walnym Zebraniu) mogły oddać głos 24 maja 2012 r. w godzinach od 16.00 do 18.00 oraz 31 maja 2012 r. w godzinach od 15.00 do 17.00 w siedzibie Referatu Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS - os. Centrum C 10, (sala 103).

ZOBACZ WYNIKI WYBORÓW!

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA przeprowadzonego w dniach 17, 24 i 31 maja 2012 roku w wyborach do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krakowie, sporządzony przez Komisję Wyborczą z siedzibą os. Centrum C 10, Kraków.


Kandydaci do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego spełniający wymogi zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/432/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zarządzeniem Nr 841/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marc a 2012 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Organizacji Pozarządowych i określenia procedury wyboru kandydatów do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (z późn. zm.) stan na dzień 10 maja 2012 r.

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego po jej powołaniu będzie realizowała w szczególności następujące zadania:

 • opiniowanie projektów strategii i polityk miejskich,
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz dotyczących współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Tryb powoływania członków oraz organizację i działanie Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego określiła Rada Miasta Krakowa w uchwale Nr XXXIV/432/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Społecznych, Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków, mowis@um.krakow.pl.


Zapraszamy do zapoznania się z:

 • Zarządzeniem Nr 841/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2012r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Organizacji Pozarządowych i określenia procedury wyboru kandydatów do Krakowskiej Rady Działaności Pożytku Publicznego.
 • Procedurą naboru kandydatów do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i naboru na członków Walnego Zebrania, określoną w Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 841/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2012r.
 • Formularzem zgłoszeniowym kandydata do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 841/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2012r.
   
 • Wzorem karty do głosowania na członka Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 841/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2012r.
   
 • Zarządzeniem Nr 1131/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 841/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Organizacji Pozarządowych i określenia procedury wyboru kandydatów do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: Portal NGO PL
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy