Aktualności

Diagnoza na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2021-2030

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do diagnozy na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2021–2030.

Raportu z Konsultacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2020-2022

Informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przygotował raport z konsultacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2020–2022.

Nabór do programu Wspólnie dla dziedzictwa 2020

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił nabór do programu „Wspólnie dla dziedzictwa 2020”.

Konkurs ofert Przez sport do wojska

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Wspierania i upowszechniani kultury fizycznej i sportu pn. Przez sport do wojska (nr ew. 09/2020/WD/DEKiD).

Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Pożyczka jest udzielana przez Fundusz Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych ze środków udostępnionych przez Bank BGK z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez Podmioty Ekonomii Społecznej w celu zapewnienia finansowania płynnościowego.

Obowiązujące przepisy prawa dla organizacji pozarządowych w czasie zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia przygotował dla organizacji pozarządowych wykaz obowiązujących przepisów prawnych w zakresie realizowanych zadań publicznych.

Środki dla NGO’s w trybie Małych Grantów 19a

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia przygotował dla organizacji pozarządowych wykaz obszarów zadań publicznych i środków realizowanych w trybie Małych Grantów 19a, które zostały zaplanowane przez Gminę Miejską Kraków na rok 2020.

Nabór wniosków w ramach programu ''SPRAWY WEWNĘTRZNE''

Departament Funduszy Europejskich MSWiA – Operator Programu (OP) oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA (COPE MSWiA) ogłosiły otwarty nabór wniosków w ramach Programu „SPRAWY WEWNĘTRZNE” dla obszaru tematycznego nr 18 „Azyl i Migracja” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Konkurs na dofinansowane zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2020 roku w ramach zadania Upowszechnianie Kultury Fizycznej pn. "Małopolska na sportowo”.

10 milionów złotych na wsparcie III sektora: Program COVID-19

Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków.

POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants