Aktualności

Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” - Program Pomocowy na rok 2019

Wnioskowane dofinansowanie powinno dotyczyć projektów niedochodowych, które odbywać się będą w roku dotacji i będą mogły być rozliczone do końca roku.

Granty Kulczyk Foundation przyznane po raz szósty

Kulczyk Foundation już po raz szósty przyznała granty dla organizacji pomocowych i instytucji pozarządowych realizujących w Polsce pomocowe projekty infrastrukturalne.

Konkurs MSWiA na organizację 4-dniowych warsztatów szkoleniowych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Organizacja 4-dniowych warsztatów szkoleniowych dotyczących pozyskania wiedzy z zakresu zagrożeń wynikających z niewłaściwego odżywiania i braku aktywności fizycznej.

Konkurs MEN na przygotowanie oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego”.

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs "Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP 2018". Wnioski można składać do dnia 5 września 2018 roku.

Konkurs MON w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pn. 11 listopada – Niepodległa.

Konkurs MON w zakresie obronności państwa i działalność Sił Zbrojnych RP

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs MEN na prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego

Konkurs został ogłoszony w ramach Działania 1, Wspieranie zdrowia psychicznego, Celu Operacyjnego 3, Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Konkurs MEN na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu poezji

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego obejmującego zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu poezji: „Myśmy wciąż do Niepodległej szli” oraz quizu wiedzy o Niepodległej.

Konkurs Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Digitalizacja i udostępnienie zbiorów archiwalnych lub obiektów zabytkowych dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych lub języka regionalnego.

Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants