Aktualności

Konkurs Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020: Zadania 2.3.3 pkt 2 Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Promocja kultury polskiej za granicą

Strategicznym celem programu jest zwiększanie zainteresowania polską kulturą w krajach, z którymi Rzeczpospolita Polska w roku 2019 będzie świętować rocznicę stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych. Program poświęcony jest realizacji projektów w stolicach następujących krajów: Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Japonia, Lichtenstein, Łotwa, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Watykan, Wielka Brytania i Włochy.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Muzyczny Ślad

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań dotyczących publikacji utworów i nut niedostępnych na rynku księgarskim oraz nagrań niedostępnych na rynku muzycznym. Dzieło będące przedmiotem zadania może reprezentować dowolny gatunek i estetykę.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Rozwój sektorów kreatywnych

Celem programu jest objęcie wsparciem najbardziej wartościowych projektów ukierunkowanych na rozwój polskich sektorów kultury i kreatywnych oraz wzmacnianie ich konkurencyjności na arenie UE i poza nią.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Kultura cyfrowa

Strategicznym celem programu jest opracowanie i digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego oraz udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych. W ramach programu możliwa jest realizacja projektów edukacyjnych dotyczących wykorzystania zasobów cyfrowych.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Infrastruktura kultury

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących prowadzeniu działalności kulturalnej.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju

Strategicznym celem programu jest wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski, a także wspieranie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat tych wydarzeń. W sposób szczególny dotyczy to miejsc noszących ślady masowych zbrodni reżimów totalitarnych.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Badanie polskich strat wojennych

Strategicznym celem programu jest wsparcie działalności instytucji w kwestii badań proweniencyjnych odnośnie strat wojennych poniesionych w zakresie zbiorów artystycznych.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą

Strategicznym celem programu jest dążenie do zapewnienia godnego miejsca spoczynku naszym poległym i pomordowanym oraz troska i opieka nad miejscami pochówku znajdującymi się poza granicami kraju.

„Europa dla obywateli” - zaproszenie na spotkanie informacyjne

Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli" zaprasza przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej na bezpłatne spotkanie informacyjne o programie „Europa dla obywateli".

Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants