Komunikat archiwalny

Realizacja zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze rewitalizacji z pominięciem otwartego konkursu ofert

Realizacja zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze rewitalizacji z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Realizacja zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze rewitalizacji z pominięciem otwartego konkursu ofert
Fot. Pixabay

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450), zwanej dalej ustawą na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy (inne uprawnione podmioty), można zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zlecenie zadania musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,
 • termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni,
 • łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Krakowa tej samej organizacji lub temu samemu innemu podmiotowi uprawnionemu do otrzymania dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł,
 • projekt musi dotyczyć zadania, którego działania będą zlokalizowane na obszarze zdegradowanym wskazanym w Miejskim Programie Rewitalizacji Krakowa.
 • działania realizowane w projekcie ukierunkowane są na rozwiązywanie problemów społecznych zdiagnozowanych na obszarze zdegradowanym – tym samym realizować cele określone w Miejskim Programie Rewitalizacji Krakowa, takie jak:
 • poprawa jakości życia mieszkańców,
 • ożywienie przestrzeni lokalnej,
 • stworzenie warunków dla wzrostu aktywności gospodarczej w obszarze rewitalizacji,
 • rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej,
 • wzmacnianie więzi sąsiedzkich (integracja społeczna),
 • dostosowanie otoczenia mieszkaniowego do potrzeb rodzin z dziećmi, osób starszych, niepełnosprawnych,
 • poprawa wykorzystania i jakości przestrzeni publicznej,
 • tworzenie i wspieranie sieci społecznych,
 • działania skierowane na to, aby dzielnice i osiedla, w których dziś żyje się nie najlepiej, stały się lepszym i bezpieczniejszym miejscem zamieszkania.

Oferta realizacji zadania publicznego (pobierz) składana przez organizację pozarządową przygotowywana jest na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).

Ofertę należy złożyć z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

 • na piśmie (Plac Wszystkich Świętych 3-4 pok. 347 , sekretariat Wydziału Rozwoju Miasta)
 • przesyłając e-mail na adres: rewitalizacja@um.krakow.pl

W przypadku ofert składanych na podstawie art. 19 a ww. ustawy oferent samodzielnie decyduje o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli sfinansowanie zadania), czy też wsparcie (dofinansowanie).

Termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego), a całość zadania będzie realizowana na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Zlecenie zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy może dotyczyć wyłącznie zadań (ofert), które nie były wcześniej rozpatrywane w ramach otwartego konkursu ofert.

Oceny formalnej i merytorycznej oferty dokonuje Wydział Rozwoju Miasta w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty wpływu oferty do Urzędu Miasta Krakowa.

Oferty pozytywnie rozpatrzone przez Wydział Rozwoju Miasta zamieszczane są na okres kolejnych 7 dni:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (bip.krakow.pl)
 • na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych (ngo.krakow.pl)
 • w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa: w siedzibie Wydziału Rozwoju Miasta i w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4
 • na miejskiej stronie internetowej (rewitalizacja.krakow.pl)

W tym okresie (7 dni od daty zamieszczenia oferty) każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty, przekazując je do Wydziału Rozwoju Miasta:

 • na piśmie (Plac Wszystkich Świętych 3-4 pok. 347 , sekretariat Wydziału Rozwoju Miasta)
 •  przesyłając e-mail na adres: rewitalizacja@um.krakow.pl

Po rozpatrzeniu uwag, w przypadku pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej, Wydział Rozwoju Miasta przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy dotyczącej wsparcia lub powierzenia zgłoszonego zadania publicznego. Do umowy stosuje się odpowiednio przepisy art. 16-19 ww. ustawy.

Po realizacji zadania zleceniobiorca składa sprawozdanie wg wzoru (pobierz) określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).

Instrukcja wypełnienia oferty o realizację zadania publicznego znajduje się na stronie www.rewitalizacja.krakow.pl

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy