Komunikat archiwalny

Przyznano tytuły Filantrop Krakowa A.D. 2017

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Stowarzyszenie Unicorn, TESCO Polska Spółka z o.o., Opactwo Cystersów w Mogile oraz Leroy Merlin Kraków Czyżyny - to laureaci konkursu o tytuł Filantropa Krakowa A.D. 2017. Tegoroczni zwycięzcy odebrali 14 czerwca w Magistracie nagrody w postaci symbolicznego berła Św. Królowej Jadwigi, akty nadania oraz znaczki „Filantrop Krakowa”.

 

Przyznano tytuły Filantrop Krakowa A.D. 2017
Fot. ngo.krakow.pl

Tytuł Filantrop Krakowa został ustanowiony przez Radę Miasta Krakowa w 2000 roku w celu promowania działalności charytatywnej. Corocznie za dany rok kalendarzowy mogą być przyznawane tytuły w dwóch kategoriach, ocenianych przez Bractwo Filantropii:

 1. za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,
 2. za najciekawszą formę i efektywność filantropii.

Bractwo Filantropii powoływane jest co roku przez Prezydenta Miasta Krakowa w składzie:

 • Przewodniczący Rady Miasta Krakowa (Przewodniczący Bractwa),
 • Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, któremu powierzono sprawy polityki społecznej,
 • Dyrektor komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację konkursu,
 • dwóch przedstawicieli Komisji RMK właściwej ds. rodziny i polityki społecznej,
 • przedstawiciel laureatów tytułu Filantrop Krakowa z lat ubiegłych,
 • po zgłoszeniu przedstawiciel środowisk prowadzących działalność charytatywną.

Prezydent Miasta Krakowa do wyłonienia laureatów tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2017 powołał zarządzeniem nr 347/2018  z dnia 9 lutego 2018 r. Bractwo Filantropii w składzie:

Przewodniczący Bractwa:

 • Bogusław Kośmider - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa,

Członkowie:

 • Andrzej Kulig - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta,
 • Aleksandra Dziedzic - przedstawicielka Komisji Rodziny, Polityki  Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa,
 • Teresa Kwiatkowska - przedstawicielka Komisji Rodziny, Polityki Społecznej  i Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa,
 • ks. Wiesław Wilmański SAC - przedstawiciel laureatów tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2016,
 • Mateusz Płoskonka -  Dyrektor Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych.

Bractwo Filantropii dokonując wyboru kandydatów do tytułu uwzględnia w szczególności:

 1. okres prowadzonej działalności filantropijnej na rzecz mieszkańców Krakowa;
 2. rodzaj podmiotu udzielającego wsparcia dla potrzebujących w stosunku do prowadzonych działań filantropijnych;
 3. działania wykraczające poza cele statutowe kandydata;
 4. różnorodność działań podejmowanych przez kandydatów.

Bractwo na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2018 r.  nominowało do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2017 następujące podmioty:

 • w kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii:  Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • w kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii: Stowarzyszenie Unicorn,
 • w kategorii za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom: TESCO Polska Spółka z o.o.,
 • w kategoriach za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom oraz za najciekawszą formę i efektywność filantropii: Opactwo Cystersów w Mogile,
 • w kategoriach za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom oraz za najciekawszą formę i efektywność filantropii: Leroy Merlin Kraków Czyżyny.

Łącznie tytułem Filantrop Krakowa uhonorowano 52 podmioty, w tym: instytucje, firmy, organizacje, osoby fizyczne.

Zgłoszenia do konkursu składane są w terminie do 31 marca każdego roku w Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS.

W tym roku została ogłoszona XVIII edycja konkursu.  Ze względu na rosnące zainteresowanie konkursem w tym roku zwiększono liczbę tytułów możliwych do przyznania
z trzech do pięciu. Uruchomiono również  dodatkową stronę: www.filantrop.krakow.pl.

Do XVIII edycji konkursu przyjęto 17 zgłoszeń do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2017. 

Prezydent wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa na podstawie wniosku Bractwa Filantropii  uhonorował tytułami podmioty, wyłonione w drodze konkursu podczas uroczystości wręczenia tytułów Filantrop Krakowa A.D. 2017. Uroczystość odbyła się w dniu 14 czerwca 2018 r. o godz. 14.00 w salach Lea i Kupieckiej Pałacu Wielopolskich, pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Laureaci tytułu otrzymali nagrody w postaci symbolicznego berła św. Królowej Jadwigi, aktu nadania oraz znaczka Filantrop Krakowa. Wszyscy kandydaci zgłoszeni do konkursu zostali wyróżnieni dyplomem za prowadzoną działalność charytatywną, w tym:

 • Pani Małgorzata Pasieka,
 • Inicjatywa Społeczna Zupa na plantach,
 • Ksiądz Proboszcz dr. Czesław Sandecki,
 • Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bądźcie z Nami”,
 • Krakowskie Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usługowe „ARTIM” Sp. z o.o.
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFSMA - Poland Oddział w Krakowie,
 • Pani Danuta Wiecha,
 • Mayland Real Estate Sp. z o.o. ,
 • Papuga House Piotr Sędek,
 • Korczakowska Republika Dziecięca Dyliniarnia,
 • ArcelorMittal Poland S.A.,
 • Fundacja Bez Tajemnic.

LAUREACI TYTUŁU FILANTROP KRAKOWA A.D. 2017

w kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii

Stowarzyszenie UNICORN
z siedzibą w Krakowie, ul. Kopernika 19 E

(wniosek złożyła Pani Agnieszka Trzaska zam. w Krakowie ul. Widok 16/49).

Krótka charakterystyka kandydata:

Stowarzyszenie UNICORN od blisko 20 lat działa na terenie Krakowa i pomaga chorym na nowotwory i ich bliskim w rehabilitacji psychofizycznej po rozpoznaniu choroby, przez cały proces leczenia, a także po nim. Jest zaliczane przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne do grona prekursorów opieki psychoonkologicznej w naszym kraju jako „organizacja rzetelna
i wiarygodna, która z pasją, oddaniem i dużym potencjałem merytorycznym organizuje pomoc skierowaną do chorych onkologicznie i ich rodzin”. Członkami założycielami Stowarzyszenia oraz Ambasadorami Centrum Psychoonkologii są Państwo Barbara i Jerzy Stuhrowie. Stowarzyszenie realizuje działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w szczególności
w zakresie onkologii oraz wspomagania działalności leczniczej i diagnostycznej, pomocą osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób, których niepełnosprawność wynika z chorób onkologicznych, nauką i edukacją, w szczególności
w zakresie onkologii, promowaniem aktywności ruchowej oraz wspieraniem osób starszych.

Opis dotychczasowych działań o znaczeniu charytatywnym podejmowanych przez kandydata:

Od ponad trzech lat Stowarzyszenie prowadzi pierwsze w Polsce stacjonarne Centrum Psychoonkologii UNICORN w Krakowie. Jest ono niezwykle potrzebne, ponieważ zachorowanie na chorobę nowotworową to jedna z najtrudniejszych sytuacji życiowych człowieka. Chorzy są poddawani intensywnemu leczeniu, które często doprowadza do pogorszenia samopoczucia fizycznego i psychicznego. Centrum Psychoonkologii UNICORN prowadzi działalność stacjonarną skierowaną do mieszkańców Krakowa. Taka pomoc jest zupełnie bezpłatna, w jej ramach pacjenci i ich bliscy mogą skorzystać z:

 • zajęć ruchowych,
 • zajęć edukacyjnych (onkolog, dietetyk, psycholog, prawnik, doradca zawodowy),
 • zajęć terapeutycznych (muzykoterapia, arteterapia, trening psychologiczny, choreoterapia, śmiechoterapia),
 • konsultacji indywidualnych (psycholog, lekarz, fizjoterapeuta),
 • w 2017 r. tego typu pomoc mieszkańcom Krakowa została udzielona około 10 tys. razy,
 • 6-cio dniowych turnusów rehabilitacyjnych (pacjenci partycypują jedynie częściowo w kosztach noclegu i wyżywienia, natomiast pomoc psychologiczna jest bezpłatna),
 • w 2017 r. odbyły się 33 warsztaty stacjonarne, w których w sumie udział wzięły 663 osoby (571 kobiet i 92 mężczyzn; 474 pacjentów i 149 os. wspierających i 40 osób szkolących się).

W 2017 r. UNICORN w ramach tzw. URTICA Camp zorganizował 5 bezpłatnych tygodniowych turnusów dla dzieci chorych na nowotwory i ich rodziców. Dzieci z terenu całej Polski biorą udział w zajęciach z psychologiem, dietetykiem, zajęciach ruchowych, zwiedzają Kraków. Podczas tych warsztatów dzieci zapominają o swoich kłopotach zdrowotnych, rozwijają pasje, uczą się i odkrywają piękno świata w towarzystwie swoich rówieśników.
W 2017 roku z warsztatów skorzystało 57 dzieci (os. poniżej 18 r.ż.).

Stowarzyszenie współorganizowało 27 lutego 2017 r. II FORUM NA RZECZ ONKOLOGII oraz koncert charytatywny JIMEK x MIUOSH x NOSPR w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Celem organizowanego FORUM było stworzenie okazji do spotkania pacjentów, ich bliskich, personelu medycznego, studentów, instytucji i wielu osób, które praktycznie i aktywnie pomagają osobom dotkniętym problemem choroby nowotworowej - zarówno w temacie leczenia medycznego, pomocy psychologicznej, jak
i każdego rodzaju wsparcia w leczeniu i powrocie do aktywności po chorobie. Do tej pory odbyły się trzy edycje forum, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Od 1 listopada 2015 r. Stowarzyszenie prowadzi Dzienny Dom Opieki Senior WIGOR dla osób powyżej 60 roku życia, mieszkających na terenie Krakowa. To połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego. Celem działalności domu jest przede wszystkim zapewnienie seniorom ciepłego i przytulnego miejsca spotkania z innymi osobami. Podopieczni mają okazję zadbać o swoje zdrowie
i kondycję podczas licznych zajęć ruchowych i dyżurów fizjoterapeuty oraz masażysty. Mogą  rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, korzystają z konsultacji z psychologiem, dietetykiem, rehabilitantem, pielęgniarką czy lekarzem. Z pomocy Domu Senior-WIGOR skorzystało 56 osób powyżej 60 roku życia.

Szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia kandydatury:

Stowarzyszenie UNICORN jest pionierem pomocy psychoonkologicznej w Polsce. Inicjatywa Centrum Psychoonkologii UNICORN ma na celu poprawę jakości życia chorych onkologicznie. Udział proponowanych przez Stowarzyszenie UNICORN metod rehabilitacji jest niezbędnym składnikiem współczesnego postępowania wielospecjalistycznego,
a Centrum odpowiada na zapotrzebowanie tysięcy chorych, którym nie oferuje się takiego wsparcia w szpitalach w ramach finansowania ze środków publicznych. W zeszłym roku
w warsztatach stacjonarnych wzięły udział 663 osoby, a z innych całkowicie bezpłatnych form wsparcia (głównie konsultacji z psychologiem) skorzystano ok. 10 tys. razy. Stowarzyszenie organizuje również przedsięwzięcia mające na celu promocję i ochronę zdrowia czy wspieranie osób starszych i ich społeczną aktywizację. Stowarzyszenie UNICORN stale poszerza zakres swojej działalności i może pomagać coraz większej liczbie mieszkańców Krakowa.

 

w kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 27

(wniosek złożyła Pani Joanna Guzik zam. w Krakowie ul. Krowoderskich Zuchów 25/40).

Krótka charakterystyka kandydata:

NZS UEK jest jedną z najprężniejszych organizacji studenckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Organizacja prowadzi działalność non-profit zrzeszając ponad 100 aktywnie działających członków i sympatyków, którzy bezinteresownie angażują się
w najróżniejsze formy pomocy i projekty charytatywne. Organizacja realizując blisko 30 projektów wspiera kulturalnie, naukowo i społecznie rozwój studentów oraz integruje środowisko akademickie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Efektem działalności organizacji jest również rozwój jej członków, kreowanie ich na liderów i umożliwienie zdobycia przez nich doświadczenia cenionego przez przedsiębiorców na rynku pracy. Jednym
z najważniejszych obszarów, w którym organizacja prowadzi na co dzień swoją działalność charytatywną jest pomoc najbardziej potrzebującym.          

Opis dotychczasowych działań o znaczeniu charytatywnym podejmowanych przez kandydata:

 • Wampiriada:
  to akcja honorowego krwiodawstwa organizowana na terenie Kampusu UEK. Jej celem jest propagowanie krwiodawstwa wśród mieszkańców Krakowa, szczególnie studentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Co roku organizowane są dwie edycje — wiosenna i jesienna, w czasie których poza zbiórką krwi na Kampusie odbywają się wydarzenia towarzyszące, związane z motywem danej edycji projektu. Maskotką Wampiriady organizowanej przez NZS UEK jest Krwiopijek, który odwiedza od czasu do czasu np. Domy Dziecka.
 • O włos od pomocy, UEK:
  jest projektem charytatywnym, którego celem jest pomoc dzieciom chorym na nowotwory. Projekt polega na zbiórce włosów z przeznaczeniem na peruki dla chorych dzieci. W czasie finału na Kampus UEK przyjeżdżają profesjonalni fryzjerzy, u których można ściąć włosy i podarować je fundacji.
 • Książka w ciemno:
  to projekt łączący dwa cele — promocję czytelnictwa wśród mieszkańców Krakowa oraz pomoc potrzebującym. W ramach akcji w wielu punktach w Krakowie zbierane są książki, które następnie są pakowane w szary papier i opisywane kilkoma słowami przez organizatorów. Następnie na terenie Kampusu UEK odbywa się charytatywny kiermasz, podczas którego książki są sprzedawane, a dochód z nich w całości jest przeznaczany na pomoc wybranej fundacji.
 • NZS UEK Dzieciom:
  projekt skierowany do najmłodszych mieszkańców Krakowa. W czasie wydarzenia na Kampusie UEK zbierane są zabawki, książki oraz artykuły papiernicze dla dzieci, a także prowadzona jest zbiórka pieniędzy na rzecz wybranej fundacji. Po zakończeniu zbiórki organizatorzy udają się do szpitala dziecięcego lub domu dziecka, gdzie organizują zabawy dla dzieci oraz przekazują placówce zebrane dary. Celem projektu jest promowanie pomocy najmłodszym potrzebującym.
 • Szlachetna paczka:
  organizatorzy w okresie świąt Bożego Narodzenia wybierają kilka potrzebujących rodzin, a następnie organizowana jest zbiórka darów i pieniędzy na paczki dla nich. Celem projektu jest promocja idei Szlachetnej Paczki wśród studentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz pomoc ubogim i wprowadzenie do ich domów świątecznego nastroju.
 • Studenci UEK zwierzakom:
  w ramach projektu organizowana jest zbiórka pieniędzy oraz darów dla zwierząt. Zazwyczaj są to psy i koty, będące pod opieką przytuliska lub wybranej fundacji. Odbyła się również edycja, w czasie której studenci zbierali pieniądze na tygrysy. Jej celem było zwrócenie uwagi na ginące gatunki zwierząt. Projekt odbywa się zazwyczaj dwa razy w roku.

Szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia kandydatury:

NZS UEK jest organizacją, która stanowi spory ewenement w obliczu całej społeczności akademickiej miasta Krakowa. Przy Uniwersytetach działa dużo różnych instytucji, które prowadzą działalność charytatywną i pomagają innym. NZS UEK wyróżnia się spośród nich dzięki wprowadzaniu w życie wyjątkowo innowacyjnych form pomocy. NZS współpracuje z wieloma fundacjami, a Członkowie NZS-u swoją kreatywnością zaskakują przy inicjowaniu coraz to nowych wydarzeń i projektów. Oprócz tradycyjnej Wampiriady — największej studenckiej akcji honorowego krwiodawstwa (do NZS UEK należy rekord Polski w ilości zebranej krwi) organizowanej dwa razy w roku, odbywa się wiele innych wyjątkowych akcji. NZS UEK udowadnia, że można pomagać dzieciom, dorosłym, emerytom, a nawet zwierzętom. Organizacja ta zrzesza najaktywniejszych studentów w działaniach charytatywnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Dzięki temu jej członkowie uczą się wzajemnej pomocy, odpowiedzialności społecznej, a także stają się po prostu lepszymi ludźmi. Warto nadmienić, że żadna z osób działających w organizacji pożytku publicznego nie czerpie żadnych korzyści finansowych z wykonywanej pracy, a motywacją do działania jest poczucie potrzeby pomocy, chęć rozwoju oraz otwarte i ogromne serce.

w kategorii za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom

TESCO Polska Spółka z o.o.

z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 56

(wniosek został złożony przez Bank Żywności w Krakowie, ul. Zabłocie 20/22).

Krótka charakterystyka kandydata:

Firma Tesco Polska zajmuje się przede wszystkim handlem żywnością, realizuje szereg działań, z zakresu odpowiedzialnej konsumpcji, skierowanych szczególnie do grup lokalnych. Tesco od lat konsekwentnie angażuje się w działania społeczne, prowadząc walkę z marnowaniem żywności, programy edukacyjne, promując zdrowy styl życia czy też wspierając lokalne społeczności. Dla Tesco ważne jest wspieranie społeczności znajdujących się wokoło sklepów oraz angażowanie w te działania pracowników. Jednym z filarów działalności sieci Tesco, jako partnera społecznie odpowiedzialnego, jest dbaniemo poszanowanie żywności i podejmowanie działań na rzecz ograniczenia jej marnowania. Projekty z zakresu żywności realizowane przez Tesco pokazują jak wiele można zdziałać wspólnie.

Opis dotychczasowych działań o znaczeniu charytatywnym podejmowanych przez kandydata:

Tesco Polska od wielu lat prowadzi działania społecznej odpowiedzialności biznesu - CSR. Opierają się one na fundamentach takich jak uczciwy handel, minimalizowanie wpływu na środowisko oraz bycie odpowiedzialnym pracodawcą. Tesco stawia na partnerskie relacje
z dostawcami, dbając o transparentność, wysoką jakość i etykę w całym łańcuchu dostaw. Stale obniża wpływ na środowisko, redukując emisję CO2 i podnosząc wskaźnik recyclingu. Zapewnia dobre warunki pracy, stawiając na rozwój kompetencji pracowników oraz dbając o obustronną komunikację z nimi. W ramach nowej strategii CSR firma wyznaczyła priorytety — obszary i wyzwania ważne dla wszystkich, są to: walka z marnowaniem żywności, promocja zdrowego stylu życia i wspieranie lokalnych społeczności:

 • Przeciwdziałanie marnowaniu żywności:
  Ambicją firmy jest, by żywność, która nadaje się do spożycia, nigdy nie trafiała na wysypisko. Jako pierwsza firma handlowa w Polsce wprowadziła program przekazywania nadwyżek żywności ze sklepów. W Polsce co roku aż 9 mln ton żywności marnuje się. W myśl zasady, że każdą zmianę należy zacząć od siebie, sieć podjęła wiele wewnętrznych inicjatyw mających na celu zmniejszenie skali marnowania w sklepach: od małych, takich jak przecenianie produktów, którym kończy się termin przydatności, po większe, jak przekazywanie nadwyżek pełnowartościowej żywności bezpośrednio ze sklepów do organizacji. Już ponad 260 lokalizacji przekazuje produkty do organizacji charytatywnych, co tylko w 2016 roku pomogło przygotować 3,8 mln posiłków. Tesco wspiera również dostawców w walce z tym zjawiskiem, zachęcając ich do przekazywania potrzebującym nadwyżek bezpośrednio ze swoich magazynów. Edukacja to ostatni obszar, który dopełnia strategię firmy w walce z marnowaniem. W ramach programu „Od uprawy do potrawy” w wybranych sklepach odbywają się wycieczki, tzw. Ekspedycje smaków, na których uczniowie uczą się o żywności, a w programie „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” prowadzonym przez Fundację Tesco kładziony jest nacisk na właściwe odżywianie dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. Oba projekty uczą również najmłodszych szacunku do jedzenia i niemarnowania.
 • Zbiórki żywności:
  Tesco już od wielu lat uczestniczy w zbiórkach żywności — udostępniając powierzchnię oraz informując klientów. Przekazuje dodatkowe 20% żywności do ilości zebranej przez klientów, dodatkowo motywuje uczestników do zaangażowania, a pracownicy firmy aktywnie wspierają akcję w ramach wolontariatu.
 • Wspieranie lokalnych społeczności:
  Program grantowy „Decydujesz, pomagamy” ma za zadanie wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe oraz społeczników i grupy nieformalne w realizacji projektów na rzecz lokalnej społeczności. W tym celu Polska została podzielona na 125 mikroregionów. W każdym z nich - decyzją klientów Tesco - zostaną przyznane dwa granty na realizację lokalnej inicjatywy oraz jeden grant na cele statutowe instytucji/organizacji biorącej udział w głosowaniu. Projekt realizowany jest od 2016 roku i w ciągu 3 edycji programu firma przekazała ponad 2 miliony złotych na wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych.
  Dodatkowo firma wsparła finansowo Bank Żywności w Krakowie przekazując:
  - 9 750 zł na zakup paliwa i obsługę odbiorców świeżej żywności,
  - 8 500 zł jak dotacje w konkursie „Bezpieczna Żywność”, za którą zakupiono wózek paletowy i pojemniki do transportu żywności,
  - 10 000 zł na wsparcie organizacji konferencji dla partnerów Banku z okazji 20-lecia istnienia Banku Żywności w Krakowie.

Szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia kandydatury:

Bank Żywności w Krakowie w 2017 roku otrzymał wsparcie od Tesco (w formie żywności oraz pomocy finansowej) w kwocie 1 333 217,38 zł. Wielowymiarowe zaangażowanie firmy w działania prospołeczne zasługuje na szczególna uwagę.

Tesco - jako pierwsza sieć handlowa w Polsce - rozpoczęło strategiczną współpracę
z Bankami Żywności, w ramach której przekazuje ze swoich sklepów nadwyżkę żywności (owoce, warzywa i pieczywo). Współpraca w tym zakresie rozpoczęła się w październiku 2013 roku, zaraz po zmianie ustawy o podatku VAT, umożliwiającej sieciom dystrybucyjnym przekazywanie żywności na cele charytatywne. Łączna wartość wsparcia ze strony Tesco Polska dla Banku Żywności w Krakowie w postaci przekazanych nadwyżek żywności tylko w 2017 roku to 189.236,33 kg żywności o wartości 1 304 967, 38 zł.

Dodatkowo pracownicy firmy bardzo chętnie włączają się w działania charytatywne firmy poprzez wsparcie zbiórek żywności, współpracę z organizacjami w ramach programu „Decydujesz, pomagamy”. Od ich zaangażowania zależy również ilość żywności uratowanej przed zmarnowaniem i utylizacją i przygotowywanie partii produktów do codziennych odbiorów ze sklepów przez Bank Żywności w Krakowie. Żywność ta w 2017 roku trafiła do 33 krakowskich organizacji charytatywnych, które każdego dnia przygotowują posiłki lub paczki żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących — bezdomnych, ubogich, podopiecznych placówek pomocowych. Między innymi dzięki wsparciu Tesco Polska ponad 5000 osób może spożyć bardziej wartościowe posiłki.       

w kategoriach za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom
oraz za najciekawszą formę i efektywność filantropii

 

Opactwo Cystersów w Mogile

z siedzibą w Krakowie, ul. Klasztorna 11
 

Krótka charakterystyka kandydata:

Opactwo Cystersów w Mogile podejmuje różne działania na rzecz lokalnej społeczności. Od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Pierwiosnek”, działającym przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 6 w Krakowie, na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Opactwo wspiera finansowo działania podejmowane na rzecz uczniów jak również daje wsparcie duchowe i emocjonalne rodzinom w ramach Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin.

Opis dotychczasowych działań o znaczeniu charytatywnym podejmowanych przez kandydata:

Od wielu lat Opactwo Cystersów w Mogile wspiera działania na rzecz niepełnosprawnych. Od 2004 roku sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą z Zespołu Szkół Specjalnych nr 6, jak również innych placówek z terenu Nowej Huty. Organizuje comiesięczne msze św. z katechezą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie. Przygotowuje dzieci i młodzież do sakramentu pierwszej komunii św.  i bierzmowania. Organizuje rekolekcje i pielgrzymki. Pod opieką Opactwa działa również Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin dające wsparcie emocjonalne i duchowe wszystkim jej członkom. Co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy na terenie parafii św. Bartłomieja przy Opactwie Cystersów organizowane są kiermasze, na których dzieci
i młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 prezentują prace plastyczne wykonane pod okiem nauczycieli. Działania te pozwalają na przybliżenie twórczości osób niepełnosprawnych oraz na integrowanie się ze środowiskiem lokalnym.

W latach 2010 – 2018 Opactwo przekazało na cele charytatywne środki w wysokości 68 519 zł, w tym 55 400 zł z darowizn, a 13 119 zł z kiermaszy prac wykonanych przez uczniów.

Szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia kandydatury:

Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie razem ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Pierwiosnek” zgłosili kandydaturę Opactwa Cystersów wraz z o. dr Piotrem Chojnackim OCist, opatem mogilskim, do tytułu Filantropa Krakowa A.D. 2017 w podziękowaniu za wieloletnią współpracę oraz wrażliwość na potrzeby uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Darowizny pieniężne oraz środki pozyskiwane z cyklicznie organizowanych kiermaszy świątecznych na terenie Opactwa przekazywane są na konto Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Pierwiosnek” przy Zespole Szkól Specjalnych nr 6. Środki te wykorzystywane są na działania edukacyjne, rewalidacyjne i wychowawcze podejmowane przez szkołę. Umożliwiają uczniom niepełnosprawnym intelektualnie aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym oraz wspiera rodziny uczniów. Pozwalają na pomoc uczniom o najtrudniejszej sytuacji materialnej (zakup obiadów, odzieży, leków, itp.), dofinansowanie wyjazdów na zielone szkoły, wycieczki oraz wyjścia do kina, teatru, dofinansowanie uczniom zajęć dodatkowych np. hipoterapii, dogoterapii, wyjść na basen, ściankę wspinaczkową oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu wykorzystywanego w codziennej pracy rewalidacyjnej z uczniami. Wszystkie te działania pozwalają na wzbogacenie oferty oddziaływań terapeutycznych podejmowanych wobec uczniów niepełnosprawnych jak również bezpośrednią pomoc materialną uczniom i ich rodzinom. Działalność Opactwa Cystersów w Mogile jest przykładem wielkiej hojności, wrażliwości i otwartości skierowanej na potrzebujących. Świadczy o wyjątkowym zrozumieniu problemów społeczności lokalnej i dostrzeganiu potrzeb osób niepełnosprawnych.

w kategoriach za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom
oraz za najciekawszą formę i efektywność filantropii 


Leroy Merlin Kraków Czyżyny

z siedzibą w Krakowie, ul. Medweckiego  2
 

Krótka charakterystyka kandydata:

Sklep Kraków Czyżyny udziela pomocy w ramach Fundacji Leroy Merlin powstałej
w wyniku postulatów zgłaszanych przez pracowników, którzy chcieli skutecznie pomagać
i angażować się w działania na rzecz potrzebujących.

Opis dotychczasowych działań o znaczeniu charytatywnym podejmowanych przez kandydata:

Pan Tomasz Donhefner Dyrektor Oddziału Leroy Merlin Kraków Czyżyny od 2014 r. współpracuje z Zespołem Szkół specjalnych nr 6 w Krakowie aktywnie wspierając działania szkoły w zakresie remontu placówki oraz organizowania na terenie marketu kiermaszy świątecznych, z których dochód został przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Pierwiosnek” działającego prze ZSS Nr 6 w Krakowie na rzecz uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.
Na pomoc finansową dla ww. Stowarzyszenia sklep przeznaczył środki w wysokości 22 852 zł. Leroy Merlin Czyżyny – Kraków:

 • wspiera rodziny wielodzietne poprzez uczestnictwo w programie Krakowska Karta Rodzinna 3+,
 • rozwija świadomość ekologiczną dzieci poprzez organizowanie warsztatów sadzenia roślin i krzewów oraz pielęgnacji kwiatów dla uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków,
 • organizuje szkolenia zawodowe prowadzone przez przedstawicieli handlowych współpracujących dostawców dla uczniów szkół budowlanych,
 • aktywnie uczestniczy w akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku,
 • umożliwia pozyskiwanie środków finansowych dla organizacji i szkół poprzez udostępnianie powierzchni handlowej na organizowanie kiermaszów rękodzieł wykonanych przez podopiecznych,
 • jest jednym ze sponsorów Małopolskiego Konkursu Szkół Gastronomicznych „Podróż przez smaki”,
 • chętnie angażuje się w różnego rodzaju akcje społeczne: Święto Czyżyn, piknik dla działkowców, dożynki oraz lokalne akcje charytatywne.

Szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia kandydatury:

Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie razem ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Pierwiosnek” zgłosili kandydaturę Pana Dyrektora Tomasza Donhefnera i sklepu Leroy Merlin do tytułu Filantropa Krakowa A.D. 2017 w podziękowaniu za kilkuletnią współpracę
i wrażliwość na potrzeby uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, poprawę warunków do nauki (wyremontowanie gabinetu logopedycznego oraz trzech świetlic szkolnych), a tym samym podniesienia jakości bazy dydaktyczno-terapeutycznej placówki oraz promowania wytworów prac dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez umożliwienie zorganizowania okolicznościowych kiermaszy świątecznych na terenie marketu.

Godnym podkreślenia jest ogromny wkład pracy i wielkie zaangażowanie pracowników sklepu w akcje służące mieszkańcom Krakowa.
 

OTO FOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy