Komunikat - „działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku letniego dzieci i młodzieży”

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania wniosków wraz z ofertą–zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania, na realizację w 2019 roku na terenie Gminy Miejskiej Kraków zadania publicznego, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, w zakresie:

„działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku letniego dzieci i młodzieży”

Komunikat - „działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku letniego dzieci i młodzieży”
Fot. pixababy

Komunikat adresowany jest do podmiotów trzeciego sektora prowadzących działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków w ww. obszarach, których działalność statutowa ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

Charakterystyka projektu składanego w ramach trybu art. 19 a ustawy:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego ze środków Gminy Miejskiej Kraków nie może przekraczać kwoty 10 000 zł;
  • okres realizacji zadania publicznego nie może być dłuższy niż 90 dni.

Uwaga!

Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Gminę w trybie art. 19 a ustawy tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, nie może przekroczyć 20 000 zł w danym roku kalendarzowym, tj. w roku 2019.

Ważne!
Data rozpoczęcia realizacji zadania publicznego nie powinna być wcześniejsza niż 21 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami.

Pokaż metkę
Autor: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy