Nabór w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” na 2020 rok

W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia finansowego działań o charakterze regionalnym, w tym upowszechniających wydarzenia historyczne w danym regionie w skali ogólnopolskiej.

Nabór w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” na 2020 rok
Fot. Pixabay

Biuro Programu „Niepodległa” otworzyło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2020 roku, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych),
 • organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1570).

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:

 1. archiwa państwowe;
 2. przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
 3. uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.);
 4. instytucje kultury;
 5. organizacje pozarządowe;
 6. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 7. podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 8. Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia finansowego działań o charakterze regionalnym, w tym upowszechniających wydarzenia historyczne w danym regionie w skali ogólnopolskiej. Zakłada się możliwość realizacji zarówno dużych przedsięwzięć, jak i kameralnych wydarzeń związanych tematycznie ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę. Rodzaje kwalifikujących się zadań to:

 • festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
 • rekonstrukcje historyczne;
 • wystawy wraz z katalogami;
 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
 • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
 • murale.

Budżet programu dotacyjnego „Niepodległa” w 2020 roku wynosi 6 mln zł. Kwota wnioskowanego dofinasowania musi mieścić się w przedziale od 10 000 zł do 100 000 zł brutto. Poziom dofinansowania ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 9 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej od adresem: https://niepodlegla.gov.pl/grants/nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-niepodlegla-na-2020-rok/

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy