Konkurs w ramach RPO WM 2014-2020, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ogłosił dwa nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, typ projektu A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Konkurs w ramach RPO WM 2014-2020, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa
Fot. Pixabay

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatowąna podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

 • przedsiębiorcy i pracodawcy,
 • organizacje pozarządowe (w tym np. LGD).

Powyższy katalog dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak partnera/ów. 

Grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) są osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy założeniu, że ta grupa docelowa nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie.

Wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy powinno być skierowane do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, którym do aktywizacji zawodowej i powrotu na rynek pracy przede wszystkim niezbędna jest pomoc obejmująca usługi i instrumenty rynku pracy.

W ramach realizowanych projektów, Wnioskodawca może zaoferować uczestnikom projektu szeroki katalog form pomocy, w zależności od potrzeb konkretnego uczestnika tj.:

 • identyfikację indywidualnych potrzeb uczestnika (element obligatoryjny poprzedzający inne formy pomocy skierowany do każdego uczestnika), w następstwie której opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania lub inny dokument pełniący analogiczną funkcję. IPD może zostać opracowany przy wykorzystaniu dokumentacji będącej wynikiem usługi doradcy zawodowego, które uczestnik otrzymał w ramach usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienie (PUP i WUP) lub w ramach innego projektu w ramach RPO WM,
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • wsparcie motywacyjne (psychologiczne),
 • szkolenia i/lub doradztwo prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji,
 • inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np. staże, praktyki zawodowe,
 • dotacje na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy,
 • zatrudnienie wspomagane,
 • wsparcie adaptacyjne dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektów, w tym szkolenia i doradztwo,
 • wsparcie inicjatyw na rzecz podnoszenia zdolności do mobilności geograficznej, w tym dodatki relokacyjne,
 • wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad osobą zależną (forma ta możliwa jest do realizacji tylko w połączeniu z innymi formami wsparcia),
 • inne narzędzia, metody, programy służące aktywizacji zawodowej. Zgodnie z SzOOP RPO WM inne formy pomocy zaproponowane przez Beneficjenta nie mogą uwzględniać wsparcia w postaci udzielenia dotacji na zakładanie działalności gospodarczej. Dodatkowo inne formy pomocy zaproponowane przez Beneficjenta nie mogą uwzględniać wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia (chyba, że będzie ono udzielane wyłącznie przez powiatowy urząd pracy).

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Wymagany jest wkład własny Wnioskodawcy na poziomie minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

W projektach skierowanych wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami uprawniony Wnioskodawca może wnioskować o przyznanie środków na sfinansowanie wkładu własnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami (…).” Szczegółowe warunki dostępu do uczestnictwa w programie określa Regulamin konkursu oraz Załącznik nr 18 do Regulaminu konkursu.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się 30 grudnia 2019 r.
i prowadzony będzie do 3 lutego 2020 r. do godz. 15:00.    

W ramach niniejszych konkursów możliwe jest złożenie wniosku dla:

1. Projektów, których kwota dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. EUR, tj.: 426 290 PLN, w których koszty bezpośrednie rozliczane są w całości uproszczonymi metodami, tj. kwotami ryczałtowymi określonymi przez beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 8 710 451,33 PLN.

Szczegółowe informacje o naborze: https://www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach/program-regionalny/skorzystaj/nabory/dzialanie-8-2--aktywizacja-zawodowa---rpmp-08-02-00-ip-02-12-042-19

2. Projektów, których kwota dofinansowania wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR, tj.: 426 290 PLN, w których koszty bezpośrednie rozliczane są na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi78 394 056,47 PLN.

Szczegółowe informacje o naborze: https://www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach/program-regionalny/skorzystaj/nabory/dzialanie-8-2--aktywizacja-zawodowa---nr-rpmp-08-02-00-ip-02-12-043-19

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy