Konkurs Fundacji CEMEX ''Budujemy przyszłość''

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” ogłosiła otwarty konkurs ofert na projekty na rok 2020.

Konkurs Fundacji CEMEX ''Budujemy przyszłość''
Fot. http://www.budujemyprzyszlosc.org.pl/

Na konkurs można składać wnioski dotyczące następujących rodzajów projektów:

 • Rodzaj I – Edukacja
 • Rodzaj II – Ekologia
 • Rodzaj III – Kultura
 • Rodzaj IV - Programy obywatelskie
 • Rodzaj V – Sport
 • Rodzaj VI - Projekty szkolne (dedykowany placówkom oświatowym).

Cele projektu muszą być zgodne z celami statutowymi Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” oraz celami statutowymi Wnioskodawcy. Obszary działania powinny dotyczyć m.in.:

 • wyrównywania szans edukacyjnych
 • wsparcia rozwoju edukacyjnego i poznawczego dzieci i młodzieży
 • zapobiegania degradacji środowiska naturalnego oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • budowania świadomości ekologicznej społeczeństwa
 • wzrostu poziomu uczestnictwa w kulturze
 • programów wspierających rozwój środowisk kulturalnych
 • zwiększania obywatelskiego zaangażowania społeczności lokalnych poprzez mobilizowanie do aktywności i aktywizacji pomiędzy instytucjami i organizacjami pozarządowymi
 • inicjowania narzędzi i metod upowszechniających sport i kulturę fizyczną oraz promocję zdrowego stylu życia.

Wspierane projekty muszą być realizowane w następujących miastach i gminach, w których CEMEX prowadzi działalność biznesową:

 • Białystok
 • Gmina Bierawa (powiat kędzierzyńsko-kozielski)
 • Gmina Borzęcin (powiat brzeski)
 • Miasto Chełm
 • Gmina Chełm (powiat chełmski)
 • Gmina Cisek (powiat kędzierzyńsko-kozielski)
 • Gmina Czerwin (powiat ostrołęcki)
 • Czechowice-Dziedzice
 • Częstochowa
 • Gmina Dorohusk (powiat chełmski)
 • Gdańsk (dzielnice: Orunia-Św.Wojciech-Lipce, Rudniki,)
 • Gdynia (dzielnica Wielki Kack)
 • Gorzów Wielkopolski
 • Gmina Kamień (powiat chełmski)
 • Gmina Klucze (powiat olkuski)
 • Kostrzyn nad Odrą
 • Kąty Wrocławskie (powiat wrocławski)
 • Gmina Komorniki (powiat poznański)
 • Konstantynów Łódzki
 • Kościerzyna powiat kościerski)
 • Kraków (dzielnica: Dębniki, Wzgórza Krzesławickie)
 • Gmina Leśniowice (powiat chełmski)
 • Lublin
 • Łomża
 • Łódź (dzielnica Górna)
 • Gmina Kłomnice (powiat częstochowski)
 • Gmina Mstów (powiat częstochowski)
 • Mysłowice
 • Myślenice
 • Olsztyn
 • Ostrołęka
 • Pruszków
 • Gmina Raszyn (powiat pruszkowski)
 • Gmina Rędziny (powiat częstochowski)
 • Rydułtowy (powiat wodzisławski)
 • Rzeszów
 • Siemianowice Śląskie
 • Sieradz
 • Gmina Skarszewy (powiat starogardzki)
 • Słubice
 • Szczecin
 • Gmina Szczurowa (powiat brzeski)
 • Gmina Troszyn (powiat ostrołęcki)
 • Tarnów
 • Tomaszów Lubelski
 • Tychy
 • Trąbki Wielkie (powiat gdański)
 • Gmina Urzędów (powiat kraśnicki)
 • Warszawa (dzielnice: Mokotów, Białołęka, Rembertów)
 • Zabrze.

W Konkursie mogą uczestniczyć projekty, których czas realizacji zakończy się do 31 grudnia 2020 r. (wyjątkiem są projekty szkolne, gdzie czas realizacji to okres do końca roku szkolnego 2020/2021).

O wsparcie mogą się ubiegać:

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873 z późn. zm., tekst jednolity: Dz.U. nr 234 z 2010 r. poz. 1536 z późn. zm.).
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy, pracowników.
 6. Kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz związki sportowe w rozumieniu ustawy z dn. 25.06.2010r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 z 2010r., poz.857 z późn. zm.).
 7. Publiczne przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w ustawie z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. Nr 256 z 2004r., poz.2572 z późn. zm.).
 8. Gminne ośrodki kultury działające na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) i ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zmianami).

Każdy Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ciągu jednego naboru.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 8 000 zł brutto. Kwota dotacji z Konkursu Grantowego nie może przekroczyć 90% całościowych projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia minimum 10% kosztów finansowych realizowanego projektu z innych źródeł.

Wnioski można składać w terminie od 10 lutego 2020 r. od godz. 12:00 do 06 marca 2020 r. do godz. 24:00. Wyniki zostaną ogłoszone do 06 maja 2020 r.

Odpowiedzi na pytania w zakresie Konkursu będą udzielane za pośrednictwem numeru telefonu 34 366 85 86 w godzinach od 10:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku w okresie naboru wniosków. Pytania szczegółowe można przesyłać także na adres e-mail: fundacja@cemex.com  

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.budujemyprzyszlosc.org.pl/a,konkursy/konkurs-dla-organizacji-pozarzadowych-i-szkol/regulamin-konkursu.html

 

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy