Komunikat archiwalny

Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia środowiska kombatanckiego

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2020 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego.

Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia środowiska kombatanckiego
Fot. pixabay

Na konkurs można składać oferty dotyczące zadania: Wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup drobnych akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.

W ramach tego rodzaju zadania Urząd może sfinansować lub dofinansować pokrycie kosztów zapewnienia kombatantom i innym osobom uprawnionym - wymagającym ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność pielęgnacji i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych - opieki, w szczególności:

  • pielęgnacji i opieki w czasie choroby;
  • opieki higienicznej, pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych lub w zakupie niezbędnych leków zaleconych przez lekarza;
  • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
  • pomocy w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomocy w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu;
  • pomocy w zakupie odzieży i obuwia oraz niezbędnych artykułów osobistego użytku,
  • pomocy w dotarciu do podmiotów prowadzących działalność leczniczo–rehabilitacyjną oraz
  • pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z zapewnieniem opieki wymienionym osobom tj. przeszkolenie osób mających wykonywać ww. czynności, kosztów, takich jak m.in. koszt zakupu akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki.

Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2020.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na realizację wymienionych zadań przeznaczono 100 000 zł. Wniesienie wkładu finansowego własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane, a wniesienie wkładu osobowego i rzeczowego nie jest obowiązkowe.

Termin składania ofert upływa 27 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/2021-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2020-rok-na-finansowanie-lub-dofinansowanie-koszt%C3%B3w-zada%C5%84-opieku%C5%84czych-wykonywanych-na-rzecz-%C5%9Brodowiska-kombatanckiego.html

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy