Konkurs w ramach PO WER 4.2 na programy mobilności ponadnarodowej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłosiło konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/20 na projekty mobilności ponadnarodowej osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub realizujących zadania w obszarze wspierania rodziny lub pieczy zastępczej, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Konkurs w ramach PO WER 4.2 na programy mobilności ponadnarodowej
Fot. Pixabay

Celem konkursu jest umożliwienie podniesienia lub nabycia kompetencji zawodowych przez osoby na co dzień pracujące z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym, prowadzące zajęcia z tymi osobami, jak również przez osoby pracujące z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz realizujące wsparcie w ramach systemu pieczy zastępczej, a tym samym mające realny wpływ na zmianę postaw dzieci i młodzieży.

Osoby młode rozumiane są jako osoby do 25 roku życia.

Osoby wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym to przede wszystkim osoby o szczególnych potrzebach rozwojowych, z niepełnosprawnościami, pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, sprawiające problemy wychowawcze, wykazujące przejawy niedostosowania społecznego, posiadające zaburzenia/odchylenia w rozwoju (np. psychicznym), cechujące się zachowaniami niezgodnymi z normami prawnymi i społecznymi, z uzależnieniami itp. Osoby te wymagają stosowania szczególnych metod pracy, specjalnego kształcenia, wychowania lub resocjalizacji.

Wsparcie można uzyskać na programy mobilności ponadnarodowej dla osób, które zajmują się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, socjalizacyjnym lub rehabilitacyjnym z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub realizujące zadania w obszarze wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. Program może przyjąć formę wizyty studyjnej lub praktyki/stażu lub job shadowing i trwać do 30 dni kalendarzowych.

Liczba uczestników projektu obejmuje minimum 30 osób.

Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • administracja publiczna, w tym urzędy administracji publicznej i jednostki przez nie nadzorowane lub im podległe,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • szkoły i placówki systemu oświaty,
 • uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym,
 • przedsiębiorstwa,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • organizacje pozarządowe,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Dany podmiot może wystąpić w złożonym wniosku o dofinansowanie tylko raz: jako wnioskodawca albo partner krajowy.
Projekty mobilności ponadnarodowej są realizowane w partnerstwie ponadnarodowym z jednym lub większą liczbą partnerów z innych państw członkowskich UE.

Alokacja na konkurs wynosi 10 000 000 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania przyznanego wnioskodawcom to 9 700 000 PLN. Wartość projektu nie może przekraczać wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE lub środków budżetu państwa) to 97%, a minimalny poziom wkładu własnego wynosi 3%.

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 23 marca do 30 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00.

Pytania odnośnie konkursu można kierować na adres poczty elektronicznej konkurs.mobilnosc@mfipr.gov.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 22 273 79 70, 22 273 84 49.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej-13/

 

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy