Konkurs dotyczący organizacji szkoleń dla osób z grup ryzyka

p.o. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosił konkurs na finansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 „Organizacja szkoleń dla osób zajmujących się pomocą dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i innych grup ryzyka oraz ich rodzinom w zakresie prowadzenia wsparcia psychologicznego i interwencji w formie rozmowy telefonicznej  i rozmowy przez komunikatory internetowe”, Cel Operacyjny 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi (Zadanie 2/3.1.2.4./20/DRM/PARPA).

Konkurs dotyczący organizacji szkoleń dla osób z grup ryzyka
Fot. pixabay.com

Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na „Organizacja szkoleń dla osób zajmujących się pomocą dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i innych grup ryzyka oraz ich rodzinom w zakresie prowadzenia wsparcia psychologicznego i interwencji w formie rozmowy telefonicznej  i rozmowy przez komunikatory internetowe”.

Szkolenie jest adresowane do profesjonalistów pracujących z dziećmi i rodzinami (wychowawców, psychologów, pedagogów, asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych), którzy w związku z sytuacją epidemii kontaktują się ze swoimi podopiecznymi przez telefon i komunikatory internetowe.

Szkolenie będzie miało charakter ogólnopolski. Szkolenie powinno obejmować min. 15 godzin zajęć dydaktycznych i być prowadzone w formie on-line, z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. Szkolenie powinno obejmować nie tylko przekaz wiedzy, ale także ćwiczenie umiejętności praktycznych przy zastosowaniu różnorodnych metod interaktywnych takich jak np. praca w zespołach czy odgrywanie symulowanych rozmów z klientami. W ramach szkolenia zostanie zapewniona obsługa techniczna, wspierająca uczestników w technicznym udziale w szkoleniu on-line.

Szkoleniami powinno zostać objęte min. 150 osób, przy czym w jednej grupie szkoleniowej nie może uczestniczyć więcej niż 22 osoby.

Oferty w konkursie mogą składać podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym tj. podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

W konkursie zostanie wybrany jeden realizator zadania.

Zadanie należy zrealizować do 30 września 2020 r.

Na realizację zadania przeznaczono 30 000 zł.

Termin składania ofert upływa 29 maja 2020 r.

Pytania dotyczące konkursu można przesyłać na adres parpa@parpa.pl

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: http://www.parpabip.pl/index.php?id=185,0,0,0,0,80

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy