Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

p.o. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosił konkurs na finansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 „Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pełnomocników ds. realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z gmin o najniższych dochodach z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dotyczące realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w dobie epidemii COVID-19”, Cel Operacyjny 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi (Zadanie 3/3.1.2.2./20/DPL/PARPA).

Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
Fot. Pixabay

Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na „Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pełnomocników ds. realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z gmin o najniższych dochodach z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dotyczące realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w dobie epidemii COVID-19”.
Grupą docelową są członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocnicy ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych/koordynatorzy gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z gmin o dochodach uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2019 r. o wartości poniżej 150 000 zł.

Pandemia jako okres podwyższonego stresu zwiększa zapotrzebowanie na pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy. Bezpośrednie formy udzielania pomocy są w chwili obecnej ograniczone. Jednocześnie część gmin wstrzymała realizację gminnych programów, nie podejmując się realizacji zadań w nowej formule. Niektóre gminy zaczęły wydawać środki finansowe niezgodnie z celami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Celem zadania jest pokazanie, w jaki sposób można realizować zadania z obszaru rozwiązywania problemów alkoholowych uwzględniając pandemię.

Realizator przygotuje i przeprowadzi minimum 8 szkoleń, w każdym szkoleniu weźmie udział od 15 do 20 osób.

Oferty w konkursie mogą składać podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym tj. podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

W konkursie może zostać wybrany więcej niż jeden realizator zadania.

Zadanie należy zrealizować do 31 sierpnia 2020 r.

Na realizację zadania przeznaczono 60 000 zł.

Termin składania ofert upływa 29 maja 2020 r.

Pytania dotyczące konkursu można przesyłać na adres parpa@parpa.pl

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: http://www.parpabip.pl/index.php?id=185,0,0,0,0,81

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy