Komunikat archiwalny

Konkurs ofert dotyczący wspierania inicjatyw edukacyjnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. "Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym".

Konkurs ofert dotyczący wspierania inicjatyw edukacyjnych
Fot. Pixabay

Celem konkursu jest wspieranie działań resortu wynikających z art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) oraz art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910) poprzez dofinansowanie projektów na rzecz szkół, do których uczęszczają uczniowie cudzoziemcy, w tym podlegający ochronie międzynarodowej, oraz uczniowie należący do mniejszości narodowych i etnicznych, a także projektów na rzecz placówek oświatowo -wychowawczych działających w środowisku lokalnym.

Dofinansowanie otrzymają projekty na rzecz przygotowania nauczycieli, osób wspomagających uczniów z doświadczeniem migracyjnym, kadry zarządzającej i administracyjnej szkół oraz wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym, w szczególności poprzez przygotowanie materiałów dydaktycznych wspomagających pracę z uczniami w oddziałach przygotowawczych, organizację szkoleń lub warsztatów doskonalących wiedzę i umiejętności kadry szkolnej w zakresie pracy w środowisku wielokulturowym, oraz projekty wspierające kultywowanie języka, tradycji i kultury mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych w Polsce.

Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jak również jednostki samorządu terytorialnego.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Termin realizacji zadania upływa w dniu 15 grudnia 2020 r.

Na realizację zadania przeznaczono 400 000 zł. Oferent zobowiązany jest zapewnić wkład własny w wysokości minimum 10% całkowitej wartości zadania.

Termin składania ofert upływa 1 lipca 2020 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://bip.men.gov.pl/zadania-publiczne/wspieranie-inicjatyw-edukacyjnych-w-szkolnym-srodowisku-wielokulturowym-konkurs-nr-de-wzp-263-1-4-2020.html

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy