Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs ofert dotyczący prowadzenia ośrodka dla repatriantów

Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 15 listopada 2020 r. do 15 listopada 2023 r.” .

Fot. Pixabay
Pixabay

Przez cały okres realizacji zadania w ośrodku musi być zapewniona możliwość jednoczesnego zakwaterowania minimum 100 osób skierowanych do ośrodka.
Ośrodek powinien być zlokalizowany w obiekcie spełniającym warunki określone w ustawie, rozporządzeniu oraz dodatkowe wymogi wskazane w niniejszym ogłoszeniu.
Podmiot realizujący zadanie zapewnia osobom zakwaterowanym w ośrodku dostęp do wyposażenia i usług wskazanych w art. 20b ust. 1 ustawy.
Podmiot realizujący zadanie zapewnia kadrę, sprzęt szkoleniowy i bazę dydaktyczną, wymagane do realizacji zadania.
Przy planowaniu realizacji zadania należy uwzględnić prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-księgowej oraz szczegółowej dokumentacji przeprowadzonych zajęć i kursów, z uwzględnieniem ich tematyki, liczby godzin oraz osób uczestniczących. Dokumentacja powinna być prowadzona w sposób umożliwiający Zleceniodawcy nadzór nad prawidłowością realizacji zadania.
Podmiot realizujący zadanie zobowiązuje się do zapewnienia pomocy organizacyjnej w dojeździe repatriantów do ośrodka, z zastrzeżeniem, że nie ponosi kosztów dojazdu repatriantów.
Podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany do stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Zatwierdzony przez Pełnomocnika wynik konkursu stanowi podstawę do zawarcia umowy z wybranym oferentem. Wzór umowy o realizację zadania określa załącznik nr 2 do ogłoszenia. Umowa może zostać doprecyzowana przed jej zawarciem.
Rozliczenie dokonywane będzie za faktycznie zrealizowany zakres usługi, na podstawie kosztu osobodoby w 30 dniowym okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady rozliczeń i sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia zawarte są we wzorze umowy oraz w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
Pełnomocnik nie gwarantuje minimalnej liczby repatriantów, którzy zostaną skierowani do ośrodka, a podmiotowi realizującemu zadanie nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Pełnomocnika, w tym odszkodowawcze.  

W konkursie mogą wziąć udział organizacje społeczne, stowarzyszenia albo osoby prawne, których statut obejmuje prowadzenie działalności:

  1. w zakresie pomocy społecznej, w tym udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, lub
  2. na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, lub
  3. charytatywnej, lub
  4. na rzecz osób niepełnosprawnych, lub
  5. na rzecz osób w wieku emerytalnym, lub
  6. w sferze oświaty i wychowania, lub
  7. na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Termin realizacji zadania: od dnia 15 listopada 2020 r. do dnia 15 listopada 2023 r.

Termin składania ofert upływa w dniu  24 sierpnia 2020 r. o godz. 11:00.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/prowadzenie-osrodka-adaptacyjnego-dla-repatriantow-w-okresie-od-15-listopada-2020-r-do-15-listopada-2023-r

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2020-07-28
Data aktualizacji: 2020-07-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat