Zaproszenie do udziału w Programie Dobre Innowacje

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER w partnerstwie z Zamek Cieszyn zapraszają do udziału w Programie „Dobre Innowacje”.

Zaproszenie do udziału w Programie Dobre Innowacje
Fot. Pixabay

Program jest realizowany w ramach projektu Polska dostępna - dostępność do zaprojektowania finansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych poprzez wyszukanie potencjalnych innowatorów społecznych, dotarcie do nich oraz zachęcenie do udziału w projekcie, udzielenie im wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, technicznego i finansowego w formie grantu na rozwój innowacji społecznych dla 40 podmiotów i osób z różnych sektorów, a następnie włączenie 4 rozwiązań do polityk publicznych.

Pomysły na innowacje społeczne mogą być składane wyłącznie w obszarze tematycznym: dostępność produktów lub usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

Konkurs przebiega w następujących etapach:

  • W pierwszym etapie wystarczy opisać swój wstępny pomysł na innowację społeczną – napisać m.in. na czym polega, jak ma działać, komu i w czym pomóc.
  • Jeśli pomysł przejdzie pomyślną weryfikację (etap I), w drugim etapie autor będzie proszony o jego bardziej szczegółowy opis.
  • Kolejny etap zakłada testowanie modelu/prototypu na określonej grupie odbiorów i doprowadzenie pomysłu do wersji możliwej do wdrożenia. Kilka z pomysłów (nie wszystkie) zostanie wdrożone.

Uprawnionymi do udziału w Projekcie grantowym „Polska dostępna - dostępność do zaprojektowania” oraz złożenia formularza wstępnego pomysłu na innowację społeczną są:

  • osoby fizyczne;
  • grupy nieformalne osób fizycznych;
  • osoby prawne;
  • sformalizowane partnerstwa osoby fizycznej z osobą prawną/osobami prawnymi;
  • sformalizowane partnerstwa grupy nieformalnej osób fizycznych z osobą prawną/ osobami prawnymi;
  • sformalizowane partnerstwa osób prawnych.

Każdy Innowator może złożyć maksymalnie 2 wstępne pomysły na innowacje społeczne. Do rozwijania i złożenia kompletnego pomysłu na innowację społeczną może zostać zaproszony tylko jeden, najwyżej punktowany pomysł danego Innowatora.

Planowana alokacja środków finansowych, przeznaczona do powierzenia Innowatorom społecznym na testowanie innowacji społecznych, wynosi 1 800 000 zł. Średnia wartość przyznanego grantu na opracowanie i przetestowanie innowacji społecznej wynosi 45 000 zł, z zastrzeżeniem że minimalna kwota grantu wynosi 10 000 zł, a maksymalna 50 000 zł.

Nabór wniosków trwa do 30 września 2020 r.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://dobreinnowacje.pl/aktualnosci

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy