Konkurs MON pn. 1918 i 1920 Pamiętamy

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. 1918 i 1920 Pamiętamy.

Konkurs MON pn. 1918 i 1920 Pamiętamy
Fot. Pixabay

Konkurs ma na celu:

 1. wzrost poczucia tożsamości narodowej i identyfikacji wojska z tradycjami narodowymi i orężnymi;
 2. zwiększenie w społeczeństwie wiedzy o historii wojskowości, w tym o bohaterskich czynach polskiego narodu w walce o suwerenność i niepodległość Ojczyzny;
 3. wzrost inicjatyw społecznych związanych z historią Polski i Wojska Polskiego;
 4. upamiętnienie miejsc walk o wolność Polski oraz przypomnienie społeczeństwu, zwłaszcza młodszemu pokoleniu o dziejach oręża polskiego;
 5. wzmocnienie poczucia wspólnoty narodowej oraz świadomości historycznej Polaków, poprzez realizację przedsięwzięć związanych z 102. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej;
 6. upowszechnianie, wśród młodego pokolenia, wiedzy na temat wydarzeń historycznych i wybitnych postaci (dowódców, mężów stanu) związanych z odrodzeniem państwa polskiego;
 7. kształtowanie postaw patriotycznych społeczeństwa opartych na identyfikacji ze spuścizną historyczną;
 8. aktywizacja społeczna zaplecza Sił Zbrojnych RP, w tym przede wszystkim środowisk grup rekonstrukcji historycznej i organizacji proobronnych.

Zadania konkursowe powinny obejmować m.in.:

 1. realizację programów o charakterze patriotyczno-edukacyjnym, w tym m.in. organizację „żywych lekcji historii”, podróże historyczne do miejsc bezpośrednio związanych z wydarzeniami historycznymi i bohaterskimi walkami, wystawy, seminaria, konferencje w tym organizowanych w formie online;
 2. realizację programów o charakterze patriotyczno-kulturalnym, w tym m.in. organizację pikników, wieczornic, rekonstrukcji historycznych itp.;
 3. realizację zajęć o charakterze patriotyczno-sportowym (np. biegi niepodległościowe, spartakiady, mitingi, zawody sprawnościowe);
 4. opiekę nad grobami poległych w walce o Niepodległość, w tym również odnajdywanie „zapomnianych” grobów, składanie kwiatów i zniczy w miejscach pamięci oraz na grobach bohaterów walko o niepodległość Polski.

Zadanie należy zrealizować w terminie od 9 listopada do 31 grudnia 2020 r.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w ww. konkursie są:

 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze);
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 4. spółdzielnie socjalne;
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników posiadające doświadczenie w realizacji zadań  o charakterze edukacyjnym, patriotycznym oraz potencjał osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia, prowadzące działalność statutową w danym zakresie.

Uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie 2 oferty w konkursie.

Na realizację zadań zaplanowano kwotę do 2 500 000 zł. Wymagany jest wkład finansowy w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji, a także wkład własny niefinansowy (łącznie osobowy i rzeczowy) w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji.

Pytania dotyczące konkursu można przesyłać do Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON: wDEKiD@mon.gov.pl  

Termin składania ofert upływa 2 października 2020 r. o godz. 16:15.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-132020wddekid

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy