Konkurs ofert dotyczący budowy lub modernizacji stron internetowych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Budowa lub modernizacja stron internetowych podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych, etnicznych lub zachowania i rozwoju języka regionalnego.

Konkurs ofert dotyczący budowy lub modernizacji stron internetowych
Fot. Pixabay

W ramach zadania mogą być podejmowane, w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia, 2020 r., działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego związane ze stworzeniem stron internetowych lub modernizacją już istniejących stron internetowych organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizujących zadania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych lub użytkowników języka regionalnego.

Wymienione wyżej cele powinny zostać osiągnięte poprzez zaprojektowanie, uruchomienie i prowadzenie stron internetowych poszczególnych organizacji pozarządowych lub podmiotów ewentualnie modernizację już istniejących witryn internetowych.

Preferowane będą oferty realizacji zadania publicznego złożone przez organizacje mniejszości narodowych i etnicznych lub organizacje społeczności posługującej się językiem regionalnym. Przez organizacje rozumie się stowarzyszenie lub fundację, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. ze statutu wynika, że zrzesza osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych albo społeczności posługującej się językiem regionalnym;
  2. w 2019 i 2020 r. nie mniej niż 50% kosztów realizacji zadań statutowych zostało przeznaczonych na realizację zadań służących zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości albo zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego.

Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 100 000 zł.

Oferty można składać w terminie 21 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), tj. do 5 października 2020 r.

W przypadku pytań, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, pod numerem telefonu (022) 60 122 36 lub pod adresem poczty elektronicznej: andrzej.marciniak@mswia.gov.pl

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-budowa-lub-modernizacja-stron-internetowych-podmiotow-realizujacych-zadania-z-zakresu-ochrony-zachowania-i-rozwoju-tozsamosci-kulturowej-mniejszosci-narodowych-etnicznych-lub-zachowania-i-rozwoju-jezyka-regionalnego

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy