Nabór wniosków do Programu wydawniczego na 2021 r.

Instytut Muzyki i Tańca ogłosił nabór wniosków do Programu wydawniczego nr 6(8)/T/2021.

Nabór wniosków do Programu wydawniczego na 2021 r.
Fot. Pixabay

W ramach Programu wydawniczego dofinansowywane są projekty polegające na publikacji wydawnictw naukowych i popularnonaukowych (pierwszych wydań wydawnictw polskojęzycznych lub pierwszych wydań tłumaczeń na język polski) z dziedziny tańca oraz wydawnictw popularyzatorskich, w tym: prac doktorskich i magisterskich, tomów pokonferencyjnych, biografii, monografii, tomów zbiorowych, albumów okolicznościowych, numerów specjalnych periodyków i innych dotyczących tańca. Program skierowany jest do wydawnictw i współpracujących z nimi autorów – badaczy, teoretyków, autorów publikacji popularnonaukowych itd.

Celami programu są:

 1. wzbogacenie zasobów polskojęzycznej literatury naukowej oraz popularnonaukowej z dziedziny tańca;
 2. rozwój naukowego dyskursu o tańcu;
 3. popularyzacja wiedzy z historii i teorii tańca;
 4. propagowanie nowoczesnej myśli pedagogicznej w dziedzinie tańca.

Oczekiwanymi rezultatami programu są:

 1. rozwój rynku wydawniczego
 2. wzrost liczby naukowych i popularnonaukowych publikacji z dziedziny tańca.

Rodzaje kwalifikujących się projektów:

 1. Pierwsze wydania (pierwodruku) nowego dzieła naukowego lub popularnonaukowego z dziedziny tańca oraz wydawnictw popularyzatorskich, w tym: prac doktorskich, habilitacyjnych i magisterskich, tomów pokonferencyjnych, biografii, monografii, tomów zbiorowych, albumów okolicznościowych, numerów specjalnych periodyków i innych z wyżej wymienionej dziedziny, także publikacji dla dzieci i młodzieży.
 2. Pierwsze wydania w języku polskim dzieł obcojęzycznych z dziedziny tańca, w tym także publikacji dla dzieci i młodzieży.

Uprawnionymi do uczestnictwa w programie wnioskodawcami są podmioty prawa polskiego prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wydawniczym lub statutową działalność wydawniczą.

W programie mogą wziąć udział:

 1. wydawca wraz z autorem – twórcą oryginalnego dzieła w języku polskim;
 2. wydawca dysponujący prawami do dzieła oryginalnego w języku polskim lub dysponujący poświadczeniem możliwości nabycia takich praw w formie listu intencyjnego lub innego dokumentu;
 3. wydawca dysponujący prawami zależnymi do tłumaczenia na język polski publikacji dzieł obcojęzycznych lub dysponujący poświadczeniem możliwości nabycia takich praw w formie listu intencyjnego lub innego dokumentu.

Partnerami mogą być osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie (np. autorzy) oraz polskie państwowe i samorządowe instytucje kultury, polskie organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek w ramach jednej edycji programu.

Projekty należy zrealizować w terminie od 1 lutego do 30 listopada 2021 r.

Planowany budżet edycji programu w 2021 roku wynosi 60 000 zł brutto. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 000 zł brutto w wypadku, gdy wnioskodawca nie jest płatnikiem VAT, lub 20 000 zł netto w wypadku, gdy wnioskodawca jest płatnikiem VAT, jednak do wysokości maksymalnie 75% całkowitych, bezpośrednich kosztów wydania publikacji.

Termin nadsyłania wniosków do edycji programu upływa 31 grudnia 2020 r.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

 • dr hab. Aleksandra Dziurosz – zastępca dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca
 • Karolina Bilska – koordynatorka programu, Departament Tańca, Instytut Muzyki i Tańca (22 826 15 76, karolina.bilska@imit.org.pl ).

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.imit.org.pl/programy/departament-tanca/4513

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy