Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ogłoszono X Otwarty Konkurs dotyczący współpracy polsko-rosyjskiej

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło X Otwarty Konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych wniosków, zapewniających realizację przedsięwzięcia, ukierunkowanych w szczególności na:

 1. rozwijanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy podmiotami z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej;
 2. prowadzenie dialogu i budowanie więzi międzykulturowych w poszanowaniu odrębności narodowej i kulturowej;
 3. wzajemne przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń;
 4. rozpowszechnianie wiedzy o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów.

Wsparcie można uzyskać na wszystkie rodzaje przedsięwzięć realizowanych w 2021 r., z wyjątkiem przedsięwzięć podejmowanych:

 1. w celu:
  1. osiągnięcie zysku,
  2. podjęcia nauki w:
 • szkole lub innej jednostce organizacyjnej systemu oświaty w Rzeczypospolitej Polskiej lub ich odpowiedniku w Federacji Rosyjskiej,
 • uczelni w Rzeczypospolitej Polskiej lub jej odpowiedniku w Federacji Rosyjskiej,
 1. turystycznym,
 2. prowadzenia szkoły języków obcych;

 

 1. w zakresie działalności wydawniczej lub wymiany młodzieży i studentów.

Na X Otwarty Konkurs można zgłaszać projekty, które – tak jak dotychczas - realizowane będą w sposób tradycyjny (w formie konferencji, koncertów, wystaw, festiwali itp.- słowem, imprez organizowanych „na żywo” z udziałem publiczności).

Nie udziela się dofinansowania przedsięwzięciu, obejmującemu zadania realizowane w 2021 r.:

 1. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej; lub
 2. w zakresie tworzenia lub rozwoju zasobów cyfrowych, w tym stron internetowych i aplikacji mobilnych; lub
 3. w zakresie udostępniania lub ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych, w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji mobilnych.

Jeżeli po udzieleniu dofinansowania przedsięwzięcia wyjątkowe okoliczności, w tym związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość realizacji przedsięwzięcia bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, można dokonać zmiany terminu, sposobu lub zakresu realizacji przedsięwzięcia, w tym dopuścić możliwość realizacji przedsięwzięcia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przy zapewnieniu co najmniej:

 1. transmisji realizowanych zadań w czasie rzeczywistym;
 2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy przedsięwzięcia mogą wypowiadać się w toku realizowanych zadań.

Z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich może wystąpić każdy podmiot w sprawach objętych zakresem działania Centrum prowadzący niezarobkową działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej, państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Adresatami Otwartego Konkursu są m.in. instytucje publiczne, akademickie, edukacyjne, organizacje pozarządowe, fundacje i samorządy. O dofinansowanie mogą się też ubiegać osoby fizyczne.

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek.

Projekt musi zostać zrealizowany nie później niż do 31 października danego roku.

Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Niezbędny jest udział środków własnych wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budżetu. Wkład własny wnioskodawcy może być finansowy, rzeczowy lub osobowy.

W przypadku dodatkowych pytań informacji udziela p. Małgorzata Szniak, + 48 22 295 00 40; + 48 602 769 222, otwartykonkurs@cprdip.pl

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 12 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: http://cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,edycja_2021.html

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-02-03
Data aktualizacji: 2021-02-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat