Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ogłoszono konkurs pn. Mistrzostwa w Algorytmie i Programowaniu – Uczniowie

Minister Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021–2022 zadania publicznego p.n. „Mistrzostwa w Algorytmie i Programowaniu – Uczniowie” z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029.

Celem głównym „Mistrzostw w Algorytmice i Programowaniu-Uczniowie” jest zaktywizowanie Uczniów pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są umiejętności algorytmicznego rozwiązywania problemów i programowania, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

Cele szczegółowe:

  1. Zapewnienie wsparcia Uczniom o szczególnych zdolnościach w zakresie algorytmiki i programowania.
  2. Podniesienie kompetencji merytorycznych i metodycznych Nauczycieli przedmiotów matematyczno-informatycznych oraz wykładowców.
  3. Wyrównanie szans na zdobycie zaawansowanych umiejętności w zakresie algorytmiki i programowania między Uczniami z dużych i mniejszych ośrodków.

Odbiorcami zadań są uczniowie oraz nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe I stopnia). Do zadania powinno zostać zrekrutowane minimum 50 zespołów uczniów w edycji odbywającej się w roku szkolnym 2020/2021 oraz 50 zespołów uczniów w edycji odbywającej się w roku szkolnym 2021/2022.

Terenem realizacji projektu jest cały obszar RP. Dopuszcza się, by niektóre elementy zadań były realizowane poza terytorium kraju.

Zleceniobiorca musi zapewnić zróżnicowanie geograficzne szkół, jak również możliwie największe zróżnicowanie wielkości miejscowości, w których działają rekrutowane szkoły.

Okres realizacji zadania musi mieścić się w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 15 grudnia 2022 r.

Oferty mogą składać:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688; dalej: UoDPPioW) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;  
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wysokość środków przewidzianych na finansowanie Programu Rozwoju Talentów Informatycznych wynosi w r. 2021 – 9 mln zł, w r. 2022 – 9 mln zł. Wysokość wnioskowanej dotacji wynosi do 5 mln zł, w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w r. 2021 wynosić może maksymalnie 3 mln zł, na realizację w r. 2022 maksymalnie 2 mln zł. Wniesienie wkładu własnego w ramach składnych ofert nie jest wymagane.

Dofinansowanie otrzyma jedna oferta.

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych upływa 28 lutego 2021 r.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/ogloszenie-o-konkursie-ofert-mistrzostwa-w-algorytmice-i-programowaniu---uczniowie-w-ramach-programu-rozwoju-talentow-informatycznych-na-lata-2019-2029

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-02-19
Data aktualizacji: 2021-02-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat